| 

Postal sem podjetnik

Timsko delo po slovensko

Timsko delo po slovensko

Timsko delo je oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina ljudi na tak način, da je osnova za sodelovanje neposredna in enakopravna delitev nalog, ne pa položaj posameznika v formalni hierarhiji. Timsko delo je koristno, kadar se za uspešno reševanje kompleksnih projektov zahteva sodelovanje več različnih profilov strokovnjakov oziroma interdisciplinarni pristop. Predpostavka za uspešno timsko delo, v katerem bodo izkoriščeni vsi potenciali vsakega strokovnjaka je, da skupina preraste iz skupine strokovnjakov v skupino enakopravnih strokovnjakov. Timsko delo je mnogo več od strokovno tehničnega sodelovanja, saj prinese skozi sinergične učinke, veliko boljše rezultate, v krajšem času, z manj stresnih situacij. Vse to se odraža tako v dobičku podjetja, kot tudi v motivaciji zaposlenih. Skupen rezultat je tako bistveno večji in ima tudi večje psihološko zadoščenje pri posamezniku, kot v "klasičnem primeru" individualnega dela.

Kako poteka timsko delo
Timsko delo gre vedno čez več razvojnih faz. Formiranje ekipe, dodelitev pristojnosti in nalog, koordinacija osebnostnih sposobnosti, sprotno ocenjevanje rezultatov, homogenost ekipe in sinergično delujoč tim. Zadnja faza je seveda tudi ciljna.

Prednosti timskega dela
Člani tima se zavedajo medsebojne odvisnosti. Razumejo, da je mogoče osebne in timske cilje učinkoviteje doseči le z vzajemno podporo in sodelovanjem. Člani tima čutijo močnejšo poklicno in stanovsko pripadnost, saj so zavezani ciljem, ki so jih sami oblikovali. S svojimi sposobnostmi in znanjem člani tima prispevajo k skupnemu uspehu. V timu se razvijajo občutki zaupanja, spodbujeno je sproščeno izražanje idej, mnenj, občutkov, vprašanj, dilem. Člani tima razvijajo odprto in iskreno komunikacijo, trudijo se razumeti poglede in argumente drugih članov. Pri razvijanju raznih spretnosti in pristopov spodbujajo drug drugega in so deležni medsebojne podpore. Članom tima predstavljajo konflikti le enega od vidikov človeške interakcije, konfliktne situacije zaznavajo kot priložnosti za preverjanje novih idej, lastne fleksibilnosti in tolerantnosti. Probleme rešujejo hitro in konstruktivno. Člani tima sodelujejo pri odločanju. Timsko delo osebnostno in strokovno oblikuje člane tima, predvsem z vzdušjem, pogoji dela in zahtevami, ki jih prednje postavlja skupna naloga.

Pasti timskega dela
Oblika timskega dela pa ima tudi svoje pasti, ki se lahko včasih celo usodne za izpeljavo naloge. Ena izmed glavnih pasti se imenuje "šefovanje" oziroma vodenje tima. Dober vodja tima mora biti tudi vedno dober koordinator človeških virov, to pomeni, da pozna in zna usmerjati osebnostne in strokovne sposobnosti vseh članov ekipe. Vsak vodja tima nima ustreznih komunikacijskih ali človeških lastnosti za motiviranje in uspešno koordiniranje aktivnosti članov tima. Uspešno timsko delo je namreč posledica uspešnega prepletanja sposobnosti vseh članov tima. Naslednja past se imenuje spoznavanje najšibkejšega člena. Pri timskem delu se dokaj hitro pokažejo šibki členi ekipe. Naloga vodje tima je, da najšibkejši člen izloči in ga ustrezno nadomesti z novim. Slaba lastnost za timsko delo je tudi šibka socialna inteligenca voditelja in članov tima. Uspešno delo tima namreč temelji na uspešnem poverjanju nalog, na medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter na visoki stopnji zavesti članov tima (samokontroli). Vodje timov se morajo zavedati procesa homogenizacije in poti proti sinergiji ekipe, zato želja ali nuja po "biti sam za vse", ne sodi v timsko delo.

Timsko delo v praksi
V praksi je definiranje skupine delavcev kot "tim" in izvajanje nalog kot "timsko delo" velikokrat popačeno interpretirano. To področje se v organizacijah še vedno napačno razume, poenostavlja ali podcenjuje! Ljudje, ki vodijo delovne ekipe, se pogosto osredotočijo zgolj na tehnično izvedbo dela ali projekta, ljudi (in njihove potrebe) pa zanemarijo. Prav zanemarjanje potreb ljudi pa povzroča konflikte, stresne situacije in tako zanesljivo ohromi uspešno delo. Rezultat je slabo in površno opravljeno delo.

Urška Č.

sorodni članki