| 

Uporabne informacije

Outsourcing v Sloveniji

Outsourcing v Sloveniji

Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja, ki jih je pospešil razvoj informacijske tehnologije in možnosti zvez preko medmrežja, lahko notranje izvajanje dejavnosti postane dražje od zunanjega ("outsourcing"). Izraz "outsourcing" izvira iz ameriške angleščine, je skovanka iz besedne zveze "outside resource using", kar pomeni uporabo zunanjih virov. V nenehni bitki za čim večjo učinkovitost se je enostavno pokazalo, da podjetje ne more biti najboljše na vseh področjih svojega delovanja. Outsourcing je tema, ki je zelo aktualna, še posebno v podjetjih, kjer se srečujemo s problematiko zniževanja stroškov. Zunanje izvajanje različnih podpornih dejavnosti lahko pripomore k stroškovni razbremenitvi.


Prednosti zunanjega najema:

• Nižji stroški

V preteklosti verjetno najpogosteje navajan razlog za izbiro zunanjih izvajalcev je znižanje stroškov, ker se s pritegnitvijo zunanjega izvajalca storitev del fiksnih stroškov spremeni v variabilne. To je posebno ugodno v primeru sezonskih nihanj oz. cikličnosti poslovanja. V tem primeru tako nastanejo le stroški za dejansko opravljene naloge. Zunanji izvajalec pokriva več podjetij, več vlaga v izobraževanje in usposabljanje osebja, spremlja nove tehnologije, poseduje opremo in orodja.

• Boljša osredotočenost

Podjetja se vse pogosteje zavedajo, da jim izvajanje nestrateških dejavnosti vzame vse preveč časa. Z izločitvijo nestrateških dejavnosti se podjetja lahko usmerijo na strateško pomembna področja, torej na tisto, kar trg terja od njih in kar zna podjetje najbolje narediti. Izboljša se produktivnost in zmogljivosti, saj je zunanje osebje običajno bolj motivirano, rutinska dela podjetje preloži na zunanje izvajalce, izogne se problemu odsotnosti notranjega kadra.

• Iskanje kvalificiranega kadra


Podjetje se s tem, ko prenese določene aktivnosti na zunanje izvajalce, izogne sitnostim in težavam pri iskanju usposobljene specializirane delovne sile. Po drugi strani je tudi pogodbeni odnos veliko lažje pričeti ter zaključiti kot pa zaposlovati in odpuščati delavce. Hkrati podjetje razbremeni svoje delavce rutinskih nalog.

• Fleksibilnost

Podjetje izboljša odzivnost na poslovne zahteve (kader najema po potrebi –izogne se dejstvu, da ima zaposlene ves čas, potrebuje pa ob »konicah«). Potreba po odločitvi o zunanjem izvajanju storitev se pojavlja predvsem tam, kjer v podjetju poteka več projektov naenkrat, med povečanim obsegom dela, sezonskimi nihanji, dopusti ali bolniškami…

www.tajnistvo.si

sorodni članki