| 

Postal sem podjetnik

Pot do patenta - Kako napisati patentno prijavo

Pot do patenta - Kako napisati patentno prijavo

V preteklem prispevku smo si ogledali kaj pravzaprav "patent" je, kako priti do njega, kateri so pogoji za prijavo, kdo je lahko prijavitelj, kaj patent varuje in kje ter koliko časa patent velja - glej članek "Kako do patenta". In če samo povzamemo je patent izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. Patent je ozemeljsko in časovno omejena pravica intelektualne lastnine, ki jo posamezna država podeli prijavitelju za razkritje izuma, ki izpolnjuje pogoje za patentiranje, glede na pravilno vložene patentne prijave. Kako pa prijavitelj pravilno vloži patentno prijavo? Poglejmo ...

Kako napisati patentno prijavo?

Ko izumitelj reši zastavljeni tehnični problem, je priporočljivo, da pri patentnem uradu, v Sloveniji je to Urad RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana, čim prej, preden komur koli razkrije bistvo svojega izuma, vloži prijavo za podelitev patenta.

Ker je opis izuma bistven del patentne prijave, je zelo pomembno, da je sestavljen po določbah zakona o industrijski lastnini in pravilnika o vsebini patentne prijave. Upoštevati je treba vsebinske in formalne zahteve (npr. predpisano velikost in kvaliteto papirja, prazne robove, način oštevilčenja listov, razmik med vrsticami). Vsebina opisa in patentnih zahtevkov je zelo pomembna, saj je od tega odvisno, kaj bo podeljeni patent varoval, zato je treba izum dovolj natančno in razumljivo opisati v delu patentne prijave, imenovanem »opis izuma«. Pomembno je, da so vsi glavni elementi opisani že ob prijavi izuma, saj poznejši dodatki ali spremembe niso dovoljene. Če bi naknadno želeli še kaj dodati oziroma spremeniti, bi morali vložiti novo prijavo, v vmesnem času pa bi lahko že kdo drug prijavil podoben izum in s tem ogrozil novost vašega. Zato je včasih modro najeti poklicnega patentnega zastopnika, ki dobro pozna postopke pri uradu. Če se prijava vlaga v tuji državi, pa je patentni zastopnik obvezen.

Pisanje patentnih zahtevkov je še nekoliko težje in zahteva precej specifičnega znanja o varstvu izumov in stroki, ki ji izum pripada. Zahtevki morajo biti napisani jasno in morajo pokrivati čim širše področje, ki ga izum lahko zajame, vendar pa na smejo segati v področje, ki ga že pokrivajo drugi izumi. Napisani morajo biti v enem samem stavku in v predpisani obliki, ki določa, da je patenti zahtevek sestavljen iz dveh delov, ločenih z zvezo »značilno po tem« ali podobno. Prvi del se začne z nazivom izuma in v nadaljevanju vsebuje elemente, ki so že znani iz stanja tehnike, v drugem delu pa so predstavljeni novi elementi izuma, zaradi katerih je celoten izum nov. Vsi ti elementi morajo biti že prej opisani v »opisu izuma«, sicer ne morejo biti vključeni v patentne zahtevke. To je zelo pomembno, zato je na to treba misliti že pri sestavljanju opisa.

Če so za predstavitev in opis izuma potrebne skice, jih je treba predložiti takoj ob prijavi, saj poznejše dodajanje ni mogoče. Narejene morajo biti s črno barvo in po pravilih tehničnega risanja na listih formata A4 brez okvirjev in glave risbe, kot jo poznamo pri delavniških in podobnih risbah. Fotografije niso dovoljene. Elementi izuma morajo biti označeni enostavno s sklicevalnimi oznakami. Te s tanko črto povežemo z elementi izuma, na katere se nanašajo. Najboljše so enostavne številčne ali črkovne oznake. Besedila niso dovoljena, razen tam, kjer drugačna predstavitev ni mogoča (zrak, para, internet …). Če so bile skice ob vložitvi prijave narisane prostoročno, jih je treba ponovno vložiti v tehnično izdelani obliki, vendar brez vsebinskih sprememb glede na prvotno vložene.

V naslednjem prispevku pa bomo nekaj več pogledali še o najpogostejših napakah, ki se pojavijo pri patentiranju izumov.

Vir in informacije na Urad RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana, Jovan Malešević, univ. dipl. inž. el., Sektor za patente, Urad RS za intelektualno lastnino
(objavljeno junij 2007)

sorodni članki