| 

Uporabne informacije

Povračilo stroškov vinjet pri uporabi lastnega vozila v službene namene

Povračilo stroškov vinjet pri uporabi lastnega vozila v službene namene

Uvedba novega načina cestninjenja - vinjete, marsikateremu zaposlenemu, ki uporablja lastni avto v službene namene, pomeni dodatni strošek. Zato se nedvomno sprašujete, kako lahko strošek nakupa vinjete uveljavite kot službeni strošek.

Tako vam v nadaljevanju podajamo uradni odgovor Ministrstva RS za javno upravo z dne 17.06.2008 (Številka: 007-1158/2008/9), na vprašanje glede povračila stroškov cestnine v primerih, ko bo za službeno pot uporabljeno lastno vozilo ob upoštevanju sprememb na področju plačevanja cestnine, ki so posledica uvedbe vinjet.

Povračilo stroškov vinjet pri uporabi lastnega vozila v službene namene

Ministrstvo za javno upravo je prejelo več vprašanj glede povračilo stroškov cestnine v primerih, ko bo za službeno pot uporabljeno lastno vozilo ob upoštevanju sprememb na področju plačevanja cestnine, ki so posledica uvedbe vinjet. V zvezi s tem ministrstvo ugotavlja naslednje:

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (ZJC-C) (Uradni list RS, št. 45/2008) v prvem odstavku novega 11. c členu določa:

(1) Za plačilo cestnine iz osmega odstavka 11 .a člena tega zakona izdaja upravljavec cestninskih cest, ki v skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) upravlja določene cestninske ceste, nalepke, ki dokazujejo, da je bila za določeno vozilo plačana cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas v skladu s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: vinjeta). Vinjete ni dovoljeno ponarediti ali prenarediti. Vinjete se izdajo za različne cestninske razrede in za obdobje posameznega koledarskega leta ali za šest zaporednih mesecev (v nadaljnjem besedilu: letna in polletna vinjeta).

Uredba, ki ureja cestninske ceste in cestnino, pa vinjeto opredeljuje kot nalepko, ki dokazuje, da je bila za vozilo plačana cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas.

Upoštevaje navedeno ugotavljamo, da je vinjeta vezana na vozilo in torej njen nakup pomeni strošek, vezan na vozilo, podobno kot nekatere druge zadeve (zelena karta, verige in podobno), zaradi česar tega stroška tudi v primeru uporabe privatnega vozila v službene namene ni možno obračunati.

Opozarjamo tudi, da izrecne podlage v veljavnih predpisih za odrejanje uporabe privatnih vozil v službene namene ni, ampak je to v pristojnosti odgovorne osebe, ki oceni okoliščine in pogoje za tovrstno uporabo privatnega vozila. Podlago za izplačilo nastalih stroškov pa predstavlja Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 71/06, 78/06, 79/06, 3/07, 62/07, 64/07, 66/07, 5/08, 19/08, 24/08, ki v 4. členu določa, da se »kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene za vsak prevoženi kilometer določi v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov«, kar pomeni v primerjavi s kilometrino za primer, če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, in se mu prizna kilometrina v višini 15 % cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov, višje nadomestilo nastalih stroškov.

Na podlagi navedenega torej ugotavljamo, da ni podlage za obračun stroška nakupa vinjete kot stroška, ki bi ga v sorazmernem delu bilo potrebno povrniti posameznemu javnemu uslužbencu, kadar bo uporabil privatno vozilo v službene namene. V skladu z zakonom je v takih primerih potrebno obračunati in izplačati le kilometrino.

Vir: http://www.skupnostobcin.si/Datoteke/VINJETE-ZOSSOS.doc

sorodni članki