| 

Uporabne informacije

Določanje in izraba letnega dopusta po novem

Določanje in izraba letnega dopusta po novem

Novi zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je prinesel nekaj novosti v določanju in obveščanju, predvsem pa o izkoriščanju letnega dopusta posebnih kategorij zaposlenih oseb. Poglejmo katere od teh novosti je treba upoštevati v letu 2008!

V skladu s 159. členom ZDR ima delavec pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu najmanj v dolžini štirih tednov, ne glede na to, ali dela poln delovni čas ali krajši delovni čas od polnega delovnega časa, saj je minimalno število dni letnega dopusta delavca odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Pri tem pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta v dolžini:

  • tri dni - starejšemu delavcu, invalidu, delavcu z najmanj 60-odstotno telesno okvaro,
  • tri dni - delavcu, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo,
  • en dan - delavcu z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let, in sicer za vsakega otroka posebej.

Dolžina letnega dopusta je določena s kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, pri čemer je bil delodajalec dolžan delavca do 31. marca tekočega leta obvestiti o številu dni letnega dopusta za tekoče leto.

V skladu s 161. členom ZDR delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega delovnega časa, kar pomeni, da mu ob izpolnitvi šestmesečnega obdobja pripada tudi pravica do izplačila celotnega regresa.

Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.

Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta. Prav tako ima delavec, ki ima pravico do porabe sorazmernega dela letnega dopusta, tudi pravico le do sorazmernega dela regresa. V skladu s 164. členom ZDR je ob prenehanju delovnega razmerja delodajalec dolžan dati delavcu potrdilo o izrabi letnega dopusta.

Izraba dopusta v več delih

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna. Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

Pri izrabi dopusta veljata po novem tudi dve posebnosti, in sicer za:

1. delavca, ki dela v tujini, ki lahko v celoti izrabi letni dopust do konca naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo delodajalca, in ne le do 30. junija naslednjega leta,
2. starše šoloobveznih otrok, ki imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.

V skladu s 165. členom ZDR naj bi delavec izrabil letni dopust, upoštevaje potrebe delovnega procesa ter svoje družinske obveznosti ter možnosti za počitek in rekreacijo, pri čemer mu zakon omogoča izrabo enega dne letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer predhodno obvesti delodajalca najpozneje tri dni pred izrabo.

Kljub tej zakonski možnosti in pravici staršev šoloobveznih otrok za izrabo dopusta v času šolskih počitnic pa ima delodajalec zakonsko možnost delavcu odreči izrabo letnega dopusta, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.

Kazni

V zvezi s kršitvami zakonskih določb o obveščanju in izrabi letnega dopusta ZDR določa naslednje kazni:

  • od 1.500 do 4.000 evrov se kaznuje delodajalec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta (230. člen ZDR),
  • od 750 do 2.000 evrov se kaznuje delodajalec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če delavca ne obvesti o odmeri letnega dopusta v skladu z določbami ZDR (231. člen ZDR).

Objavljeno: Finance, 20.5.2008, www.finance.si, Avtor: Mojca Kunšek

Vir: Moj spletni priročnik 21, 27. maj 2008, JAPTI, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

sorodni članki