| 

Uporabne informacije

Kako iz s.p. v d.o.o.?

Kako iz s.p. v d.o.o.?

V praksi se pogosto pojavlja potreba, da se samostojni podjetnik (v nadaljevanju podjetnik) preoblikuje v drugo pravno organizacijsko obliko gospodarskega subjekta. Pri tem govorimo o statusnem preoblikovanju, to je postopek, ko se podjetnik preoblikuje v gospodarsko družbo.

Gospodarska družba je lahko »osebna družba«, med katere Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) uvršča družbe z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), komanditne družbe (k.d.) in tihe družbe (t.d.), ali »kapitalska družba«, med katere ZGD uvrša družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), delniške družbe (d.d.), komanditne delniške družbe (k.d.d.) in evropske delniške družbe (SE). Najpogostejša oblika preoblikovanja samostojnega podjetnika je v enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo. Enoosebna družba je tista, ki jo ustanovi ena sama oseba, sicer pa lahko d.o.o. ustanovi do 50 družbenikov. O statusnem preoblikovanju govorimo takrat, ko podjetnik ne spremeni svoje dejavnosti, ampak z istimi sredstvi in istimi delavci nadaljuje svojo dejavnost v drugačni pravnoorganizacijski obliki. Povedano drugače: »Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika se nanaša samo na preoblikovanje organiziranosti oblike imetnika podjetja: njegovo podjetje preide iz pravnolastniške sfere samostojnega podjetnika v pravnoorganizacijsko sfero pravne osebe, to je gospodarske družbe.« (vir: www.japti.si).

Novi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD),
ki uvaja nekatere novosti, med katerimi v tem besedilu izpostavljamo preoblikovanje samostojnega podjetnika v d.o.o. Po starem ZGD se je lahko podjetnik preoblikoval v d.o.o. tako, da je moral najprej poplačati vse svoje dolgove, izterjati terjatve, nato prekiniti svoj status podjetnika in v zadnji fazi prenesti kapital na gospodarsko družbo. Šele po vsem tem je lahko nadaljeval poslovanje. Po novem ZGD podjetniku ni potrebno poravnati vseh svojih obveznosti (dolgov) ali izterjati vseh terjatev, saj postane nov subjekt, d.o.o., avtomatično nosilec vseh njegovih pravic in obveznosti. Podjetnik se preoblikuje v kapitalsko družbo že z vpisom v pristojni sodni register, kar mu omogoča nemoteno in neprekinjeno poslovanje. Podjetnik lahko preoblikovanje opravi na dva načina; prenese s.p. na d.o.o., ki ga je ustanovil z namenom prenosa, ali na d.o.o., ki ga je ustanovil pred začetkom preoblikovanja. Potrebno je vedeti, da se obveznosti oz. pravna razmerja podjetnika, ki so nastala, preden je postal družbenik, z novo nastalo družbo ne spremenijo. Zanje še vedno odgovarja z vsem svojim premoženjem. Podjetnik mora na novo družbo prenesti celotno podjetniško premoženje, vendar ni potrebno, da ga v celoti vloži kot osnovni kapital.

1. KORAK – napoved
Podjetnik mora vsaj tri mesece pred preoblikovanjem (pred vpisom nove družbe v register) pisno obvestiti vse svoje upnike, da bo svojo dejavnost nadaljeval v drugi pravnoorganizacijski obliki. Hkrati mora svojo namero objaviti tudi v sredstvih javnega obveščanja in poslovnih prostorih.

2. KORAK – sklep o preoblikovanju
Za vpis nove družbe v register mora podjetnik pripraviti sklep podjetnika o preoblikovanju. Če vrednost podjetja presega 58.400 evrov, mora podjetnik sklepu priložiti tudi poročilo ustanovitvene revizije. Stroški take revizije, pravijo poznavalci, se pri malih s.p. začnejo nekje pri 1.250 evrih. Po 1. januarju 2007 pa morajo opraviti revizijo ob preoblikovanju le tisti podjetniki, katerih vrednost podjetja bo presegala 100 tisoč evrov.

3. KORAK – vpis v sodni register
Prenos podjetja se formalno konča na registrskem sodišču s prijavo za vpis prenosa. Ta vsebuje sklep o preoblikovanju in akt o ustanovitvi nove družbe, v katerem je navedeno, da je družba ustanovljena s prenosom podjetja podjetnika. Za vse preostalo se smiselno uporabljajo pravila za ustanovitev d.o.o.

Dodatne informacije
Več informacij lahko samostojni podjetnik najde na vsebinsko bogatem in njemu namenjenem državnem portalu e-VEM, kjer je moč izvesti tudi samo registracijo statusa samostojnega podjetnika (www.evem.gov.si).

Nekatere bistvene razlike med podjetjem samostojnega podjetnika in družbo z omejeno odgovornostjo

- Definicija
S.p. Fizična oseba, ki s svojim lastnim premoženjem organizira podjetje in na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
D.o.o. Kapitalska družba, katere osnovno glavnico sestavljajo osnovni vložki družbenikov (največ 50 družbenikov).

- Pravnoorganizacijska oblika
S.p. Status samostojnega podjetnika – edina pravnoorganizacijska oblika, ki ni gospodarska družba, vendar je pri nastopanju na trgu z njimi izenačena.
D.o.o. Gospodarska družba / kapitalska družba (tako kot tudi delniška družba (d.d.), komanditna delniška družba (k.d.d.) in evropska delniška družba.

- Minimalni osnovni kapital
S.p. Ni določen.
D.o.o. 7.500 EUR (minimalni osnovni vložek posameznega družbenika je 50 EUR).

- Odgovornost
S.p. Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem (sredstva podjetja + lastna sredstva).
D.o.o. Za obveznosti družbe odgovarjajo družbeniki le z vloženim kapitalom oz. vložkom (nekaj izjem – zloraba, malomarnost ipd.).

- Ustanovitev
S.p. Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je pri AJPES-u vpisan v Poslovni register Slovenije.
D.o.o. Ustanovi se s pogodbo, ki je lahko sklenjena v obliki notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki. Družbeniki pogodbo podpišejo pred uslužbencem organa »točke EVEM« ali pa overjene podpise pošljejo po pošti. Če je družbenik eden, sprejme akt o ustanovitvi – ni potrebno v obliki notarskega zapisa.

- Plače/osnova za obračun prispevkov
S.p. Plačo predstavlja ustvarjeni dobiček; prispevki za socialno varnost so odvisni od zavarovalnega razreda, v katerega je uvrščen.
D.o.o. Prispevki za socialno varnost so glede na dogovorjeno višino izplačane plače.

- Najem poslovnega prostora
S.p. Če ima oseba nepremičnino v lasti, ne more sama sebi zaračunati najema.
D.o.o. Če ima oseba nepremičnino v lasti, lahko sama sebi zaračuna najem.

- Osnova za obračun davka
S.p. Plačuje davek od dohodkov iz dejavnosti kot podvrsto (akontacijo) oz. vir dohodnine, ki je sintetični davek in zanj velja progresivna lestvica (37. člen ZDoh).
D.o.o. Plačuje davek od dobička na podlagi Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (2. člen ZDDPO) – stopnja 25 %.(Ingrid Drozg)

sorodni članki