| 

Postal sem podjetnik

Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o.

Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o.

03.12.2007 ob 07:00

Včasih nastopijo okoliščine in primeren čas, ko se samostojno podjetnik posameznik odloči preoblikovati v družbo z omejeno odgovornostjo. Izbira ustrezne pravnoorganizacijske oblike sledi ciljem posameznika in uresničitvi podjetniških ciljev. Zato je v prvi vrsti potrebno razumeti osnovne pojme in razlike med s.p. in d.o.o.
Osnovna razlika je v statusu pravne osebnosti. Medtem ko je s.p. fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja, pa je d.o.o. pravna oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Organizirano podjetje pri s.p. pomeni neko lastno premoženje fizične osebe, ki je namenjeno opravljanju gospodarske dejavnosti. Za začetek opravljanja dejavnosti s.p. kapital ni potreben. Nasprotno pa velja za d.o.o. kot kapitalsko gospodarsko družbo, kjer je za začetek opravljanja dejavnosti nujno potreben osnovni kapital, v katerem so ustanovitelji – to so lahko fizične ali pravne osebe – udeleženi kot družbeniki in s tem lastniki poslovnih deležev.
Druga razlika med s.p. in d.o.o. je v odgovornosti. S.p. za svoje obveznosti odgovarja kot fizična oseba z vsem svojim premoženjem, pri obliki d.o.o. pa družbeniki niso odgovorni (razen izjemoma, v primerih zlorab družbe v osebne namene), temveč družba odgovarja s svojim ustanovnim kapitalom.
Pri preoblikovanju pa je potrebno nekaj previdnosti: do statusnega preoblikovanja pride v primeru, ko fizična oseba prenese podjetje s.p. na d.o.o. kot novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetja. Čeprav s.p. s preoblikovanjem ne preneha, pa nadaljnje poslovanje od trenutka vpisa preoblikovanja v sodni register pa ni več primerno.
Samostojni podjetnik posameznik mora pri registrskem organu (sodni register) vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja. Vsaj tri mesece pred vložitvijo prijave pa mora s.p. objaviti nameravan prenos podjetja na d.o.o., ob tem pa navesti tudi dan prenosa podjetja. Objava se izvede s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, v poslovnih prostorih. Vendar zaradi nepopolne zakonodaje tu nastane problem: namreč podjetnik ne more vnaprej vedeti datuma prenosa podjetja, saj za to velja dan vpisa prenosa v register. Podjetnik lahko v primeru ugodne rešitve predloga za vpis prenosa zgolj predpostavi časovno točko, ko bo prenos vpisan v sodni register.
Po drugi strani pa se d.o.o. konstituira kot pravna oseba z dnem vpisa ustanovitve v sodni register, saj šele takrat lahko začne z opravljanjem dejavnosti. S.p. je o vpisu prenosa podjetja in ustanovitvi d.o.o. ponavadi obveščen par dni kasneje, zato tudi ne more natančno vedeti, kdaj mora prenehati poslovati.
S prenosom podjetja torej preidejo vse pravice in obveznosti s.p. na d.o.o., ki postane edini pravni naslednik, fizična oseba, ki je bila prej nosilec s.p., pa postane družbenik novoustanovljene d.o.o. Ob vpisu preoblikovanja podjetje, ki je bilo prej organizirano kot s.p., ne spada več v premoženje fizične osebe, ampak v premoženje novoustanovljene d.o.o. Ohrani se matična številka podjetja, vsi sklenjeni pravni posli, poslovni partnerji, nadaljuje se tudi dejavnost podjetja, ki jo je prej opravljala fizična oseba.
Če želimo torej spremeniti organizacijsko obliko podjetja, je potrebno vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja. Statusno preoblikovanje pa ne pomeni ustanovitev novoustanovljene d.o.o. neodvisno od s.p., pa čeprav opravlja enako dejavnost, ampak prenos podjetja s.p.-ja na d.o.o..

Tina P.
Vir: Članek avtorice Meti Ketner v Glasu gospodarstva, Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list

sorodni članki

Četrtek
od 19 do 30 °C

Petek
od 19 do 28 °C

Sobota
od 18 do 27 °C

Nedelja
od 17 do 30 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat