| 

Postal sem podjetnik

Normirani s.p. in vodenje poslovnih knjig

Normirani s.p. in vodenje poslovnih knjig

Normirani s.p. se od običajne oblike samostojnega podjetnika razlikuje v določenih segmentih, kot je izračunavanje davčne osnove za davek na dohodek iz dejavnosti. Le-ta se pri normirancih obračunava na podlagi normiranih odhodkov v vrednosti osemdesetih odstotkov. Samostojni podjetnik pa obračunava davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Normiranci prav tako ne potrebujejo računovodskih storitev, saj jim ni potrebno oddajati letnih poročil. Normirani s.p. pa je dobra odločitev za vse tiste podjetnike, ki nimajo veliko izhodnih in vhodnih računov, običajno tudi niso zavezanci za DDV ter poslujejo v storitvenih dejavnostih.

Normirani s.p. in najem storitev računovodskega servisa

Podjetnikom s statusom normiranca po zakonu ni potrebno najemati storitev računovodskega servisa, saj jim ni potrebno oddajati letnih poročil in izkaza o poslovnem izidu. Vodenje poslovnih knjig zajema le mesečno evidenco izdanih računov ter oddajo vsakoletnega davčnega obračuna do konca meseca marca. Oddaja davčnega obračuna je precej poenostavljena, še posebej, če normiranec ni registriran za oddajo davka na dodano vrednost.

V določenih primerih pa normiranec potrebuje nasvet računovodje. Zato je pametno poiskati računovodski servis, če normirani s.p.:

 • razpolaga z različnimi posojili
 • sodeluje na razpisih ali pridobiva določene subvencije
 • ima večje število osnovnih sredstev
 • predvideva, da bo v naslednjih letih presegel 50 tisoč evrov letnega prometa
 • želi spremljati dejanske stroške podjetja na mesečni ravni

Normirani s.p. in obveznosti pri vodenju poslovnih knjig

Ne glede na to, ali normiranec vodi poslovne knjige sam ali pa to zanj opravlja računovodski servis, mora izpolnjevati določene mesečne obveznosti in druge obveznosti iz naslova knjigovodstva in računovodstva. Pri tem ni potrebno, da vsi normiranci oddajajo vsa poročila, vendar le tista, ki so del njihovega poslovanja.

 • Izdaja računov in vodenje knjige oziroma evidence o izdanih računih za posamezen mesec
 • Vodenje obveznosti do kupcev in dobaviteljev
 • Obračun prispevkov in oddaja obrazca na spletni portal eDavki
 • Obračun plač in oddaja obrazca na spletni portal eDavki, če ima normiranec zaposlene delavce
 • Vodenje registra osnovnih sredstev (neopredmetena in predmetna osnovna sredstva)
 • Obračun amortizacije osnovnih sredstev glede na metodo amortiziranja in letno amortizacijsko stopnjo
 • Priprava in oddaja davčnega obračuna ob zaključku poslovnega leta (do konca marca za preteklo leto)
 • Obračun davek na dodano vrednost, če je normirani s.p. v registru zavezancev
 • Mesečni ePobot na AJPESU za poravnavo medsebojnih obveznosti in vnovčenje terjatev