| 

Postal sem podjetnik

Prijava in odjava delavca

Prijava in odjava delavca

Prijavo delavca oziroma prijavo njegovih podatkov za matično evidenco določa Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1). V nadaljevanju povzemamo nekaj najpomembnejših točk zakona, da vam pomagamo pri preprečevanju morebitnih zapletov pri prijavi podatkov.

Prijave podatkov za matično evidenco se vloži v naslednjih rokih:

prijavo v zavarovanje in prijavo spremembe med zavarovanjem – v roku 8 dni od izpolnitve pogojev za vstop v obvezno zavarovanje, oziroma od dokončnosti odločbe o lastnosti zavarovanca ali pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča, oziroma od dneva nastanka spremembe med zavarovanjem.
odjavo iz zavarovanja – v roku 8 dni od dneva prenehanja pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno zavarovanje oziroma od dokončnosti odločbe o lastnosti zavarovanca;
prijavo podatkov o osnovah s strani zavezancev za prijavo podatkov o osnovah najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto;
prijavo spremembe podatkov o osnovah s strani zavezancev za prijavo podatkov o osnovah v roku 8 dni od dneva, ko je bila ugotovljena sprememba prijavljenih podatkov;
prijavo podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi oziroma povečanju zavarovalne dobe – v roku 8 dni od dneva dokončnosti odločbe o pokojninski dobi oziroma od dneva, ko je pristojni organ skladno s posebnimi predpisi ugotovil, da se zavarovancu šteje zavarovalna doba s povečanjem.

Ne glede na predhodne določbe mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, ko delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Prav tako lahko ne glede na predhodne določbe delodajalec za zavarovanca, kateremu preneha pogodba o zaposlitvi na podlagi sporazuma oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca in izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine ter je vložil zahtevo za priznanje te pravice, vloži odjavo iz zavarovanja največ 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja.

Vir: MDDSZ

Če potrebujete več informacij iz obravnavanega področja, so vam naši svetovalci na voljo na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.

Pripravila: Darja Koritnik Golob in Gašper Meden, www.data.si

sorodni članki