| 

Uporabne informacije

Regres za leto 2013

Regres za leto 2013

Vsak zaposlen, ki ima pravico do letnega dopusta, ima tudi pravico do regresa za letni dopust. Regres mora delodajalec delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru nelikvidnosti delodajalca, lahko delodajalec na podlagi kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Višina regresa

Višina regresa je zakonsko določena in sicer najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2013 znaša minimalni znesek regresa 783,66 EUR. V določenih primerih je delavec upravičen le do sorazmernega dela regresa. Do sorazmernega dela regresa je delavec upravičen v primeru, da ima pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta ali da je zaposlen s krajšim delovnim časom (razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu; v teh primerih ima pravico do celotnega regresa).

Zakon o delovnih razmerjih določa minimum pravic, tako da kolektivna pogodba lahko določa višji znesek regresa, do katerega je upravičen delavec.

Do kdaj mora biti regres izplačan?

Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru nelikvidnosti delodajalca, lahko delodajalec na podlagi kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Kakšen regres pripada delavcu, ko ima delodajalec s pisnim sporazumom sklenjen dogovor o postopnem prehodu na izplačilo minimalne plače?

Ko ima delodajalec s pisnim sporazumom sklenjen dogovor o postopnem prehodu na izplačilo minimalne plače v višini, določeni v skladu z Zakonom o minimalni plači – le-ta pri izplačilu mesečnih prejemkov (t.j. plač in nadomestil plač) vezan na minimalno plačo, katera na podlagi sklenjenega sporazuma velja pri konkretnem delodajalcu.

V skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št. 42/02 in 103/07) je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Pri določanju regresa za letni dopust je potrebno upoštevati zakonski nivo višine minimalne plače, vendar je višina regresa (v znesku, ki presega znesek minimalne plače) praviloma opredeljena v kolektivnih pogodbah.

Obdavčitev izplačila regresa

Regres se šteje med dohodke iz delovnega razmerja in je zato obdavčen z dohodnino, ki se izračuna in odtegne ob izplačilu. Akontacija dohodnine se obračuna po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka.

V primeru, da delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 %.

Prispevki za socialno varnost

V primeru, da znesek presega 70% povprečne plače predpreteklega meseca je potrebno obračunati tudi prispevke za socialno varnost. Prispevki se obračunavajo in plačujejo od regresa v delu, ki presega 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. V kolikor se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov ter poračun plačanih prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.

Avtorica: Katarina Kompara, Data d.o.o.

sorodni članki