| 

Uporabne informacije

DURS obvešča: Zakon o javnem naročanju

DURS obvešča: Zakon o javnem naročanju

V kolikor se potegujete na razpisu za javna naročanja: na dan oddaje ponudbe višina neplačanih obveznosti ne sme presegati 50 eurov

Dne 30. 11. 2012 je bila objavljena novela Zakona o javnem naročanju – ZJN 2D (Uradni list RS št. 90/12), ki je začela veljati 30. 12. 2012.

Nova določba 42. člena ZJN- 2D določa, da mora naročnik iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadle neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
V skladu z novo določbo ZJN 2D, ki velja za tiste postopke javnega naročanja, ki se bodo v skladu s prehodnimi določbami začeli po uveljavitvi zakona, se za dan preverjanja plačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov upošteva dan oddaje ponudbe, obveznosti pa ne smejo presegati 50 eur.

Vsem ponudnikom, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja predlagamo, da stanje terjatev in obveznosti preverijo preko e-knjigovodske kartice in morebitna neskladja odpravijo preden oddajo ponudbo, saj kasnejših dogodkov v zvezi s stanjem v knjigovodski evidenci pri obveščanju naročnikov ni mogoče upoštevati.

DURS

sorodni članki