| 

Uporabne informacije

Mesečni stroški dela, ki jih podjetju »povzroči« delavec

Mesečni stroški dela, ki jih podjetju »povzroči« delavec

V današnjem času se večina podjetij dobro zaveda pomembnosti in dragocenosti svojih zaposlenih. Kajti zaposleni so najpomembnejši vir in kapital vsakega podjetja. Kar je čisto dejstvo, ki ga nihče ne zanika. Vprašanje pa je, če se tudi zaposleni zavedajo, kaj s svojim delom tako doprinesejo podjetju, kot tudi koliko njihovo delo v celoti stane delovno organizacijo! Zato je prav, da zaposleni vedo koliko stroškov mesečno na svojem delovnem mestu povzročijo podjetju. Ta podatek je zelo pomemben za podjetje, saj predstavlja del stroškov celotnega poslovanja (fiksni strošek) in ga uporablja za kalkulacijo lastne cene pri ustvarjanju dobička. Za vsakega zaposlenega pa je to zelo koristna informacija, da si zna predstavljati, koliko »mesečne realizacije na posamezno delovno mesto« je potrebno ustvariti, da se pokrijejo stroški.

Stroški dela v podjetju se razdelijo na plače in druge prejemke. Prav tako pri izračunu ne smemo izpustiti »fiksne materialne stroške« poslovanja, kot so: najemnina poslovnih prostorov, telefon, sprotno mesečno vzdrževanje, elektrika, voda, čiščenje, ogrevanje, pisarniški material, zavarovanja, katere je potrebno razdeliti na število zaposlenih.

Pri izračunu mesečnih stroškov delavca – delovnega mesta se upošteva sledeče postavke.
- neto plača delavca,
- akontacija dohodnine,
- prispevki, ki jih mesečno plača delavec (osnovno zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, zaposlovanje, starševsko varstvo), ki skupaj znašajo 22,10 %,
- prispevki, ki jih plača podjetje (osnovno zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, zaposlovanje, starševsko varstvo, poškodbe pri delu), ki skupaj znašajo 16,10 %,
- regres in prehrana,
- prevoz na delo,
- dnevnice, kilometrina, cestnine, prenočišče,
- boleznine in drugi izostanki,
- dopust,
- »fiksni materialni stroški« podjetja na osebo,
- amortizacija in investicije.

Primer izračuna mesečnega stroška malega podjetja (do 7 zaposlenih) za mesečno neto plačo delavca, ki je znašala približno 368,39 €.

strošek znesek
neto plača delavca

368,39 €

+ prispevek delavca (22,10%)

113,07 €

+ akontacija dohodnine

30,98 €

= bruto I

512,44 €

+ prispevki podjetja (16,10%)

83,41 €

= bruto II

595,97 €

+ regres (600,90 € bruto/12)

50,08 €

+ prevoz na delo

29,21 €

+ prehrana med delom

75,11 €

+ fiksni materialni stroški na osebo (ocena)

375,56 €

+ bolezni in drugi izostanki (ocena)

41,73 €

+ dopust (24 dni/12 mesecev)

83,46 €

+ amortizacija + investicije podjetja (ocena)

417,29 €

skupaj mesečni stroški podjetja

1.668,28 €

Brezplačni informativni on-line izračun plače najdete na http://www.racunovodja.com.

Račun pokaže, da so dejanski stroški plače iz rednega delovnega razmerja več kot štirikrat večji od zneska, ki ga delavec dobi izplačanega kot neto izplačilo. Za delodajalce so pri izračunu mesečnega stroška dela zaposlenega pomembna postavka fiksni stroški. Namreč med fiksne materialne stroške se štejejo: najemnine (ali sklad skupnih zemljišč), stroške energije, vzdrževanja in čiščenja poslovnih prostorov, fiksne stroške poslovanja (pisarniški material, potrošni material ...). Dobri podjetniki, ki stalno razmišljajo o razvoju podjetja in investicijah, pa v kalkulaciji upoštevajo tudi stroške amortizacije in investicij na osebo.

Viri: Prispevek mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak (2006): Zaposleni - največji kapital 21. stoletja, revija Podjetnik/oktober 2007

Urška Č.

sorodni članki