| 

Uporabne informacije

Sprememba načina urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, po 01.01.2011

Sprememba načina urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, po 01.01.2011

Uveljavitev Zakona o urejanju trga dela prinaša bistvene spremembe za lastnike enoosebnih in večosebnih družb ter zavodov, ki so bili do sedaj v obvezna zavarovanja prijavljeni na podlagi 040. Poslovodne osebe v zasebnih družbah in zavodih se po novem ločijo na tiste, ki so obvezno zavarovane tudi za primer brezposelnosti (zavarovalna podlaga 112) in tiste, ki za ta primer sploh ne morejo biti zavarovane (zavarovalna podlaga 040). Zavarovanci za primer brezposelnosti so družbeniki, ki so poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Zavarovanje za brezposelnost torej ni predvideno za poslovodne osebe, ki so družbeniki v večosebnih kapitalskih družbah (d.o.o.).

Obračun in način plačila prispevkov za socialna zavarovanja po 01.01.2011

S 01.01.2011 se z novo ureditvijo zavarovanja spreminja tudi zavezanec za prijavo v zavarovanje in sicer je zavezanec za prijavo po podlagi 040 in 112 zavarovanec sam in ne več družba kot velja do 31.12.2010, kar pomeni:

- Zavarovanec, ki se v zavarovanja na podlagi 040 in 112 prijavi po 1.1.2011, je sam zavezanec za obračun in plačilo prispevkov od zavarovalne osnove po predpisih o pokojninskem zavarovanju. Prispevke obračuna v obračunu prispevkov za socialno varnost, ki ga predloži DURS-u na obrazcu OPSVL. Obrazec OPSVL mora predložiti najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec preko sistema eDavki. V enakem roku mora tudi plačati obračunane prispevke.

- Obračun in plačilo prispevkov za zavarovanca, ki je bil v zavarovanje na osnovi 040 prijavljen že pred 1.1.2011, pa je mogoč na enak način kot pred 01.01.2011. Če zavezanec obračunava prispevke od plače, DURS-u predloži REK-1 obrazec, če pa zavezanec obračunava prispevke od zavarovalne osnove, DURS-u predloži obrazec OPSVL. Obračun prispevkov od plače (na REK-1 obrazcu) je možen le do 31.12.2011. Pri vseh zavarovancih s podlago 040, pri katerih je v evidenci evidentiran zavezanec za prijavo družba, se bo najkasneje s 31.12.2011 spremenil zavezanec iz družbe na fizično osebo.
 

vir: Moj računovodja

sorodni članki