| 

Uporabne informacije

Računovodski servisi bodo začeli s prijavo sumljivih podjetnikov

Računovodski servisi bodo začeli s prijavo sumljivih podjetnikov

Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) so določeni v 4. členu zakona. Med drugimi so zavezanci tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

V letu 2010 bo Urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD) začel preverjati oz. pozivati računovodske servise, da predložijo podatke kako kot zavezanci spoštujejo ZPPDFT
 

INDIKATORJI ZA PREPOZNAVANJE SUMLJIVIH TRANSAKCIJ ZA PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE, KI OPRAVLJAJO RAČUNOVODSKE STORITVE

Seznam indikatorjev temelji na dveh načelih in sicer poznati svojo stranko in poznati njeno poslovanje. Poznavanje stranke predstavlja izhodišče za ugotavljanje, ali pri določenih transakcijah obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja po 245. členu Kazenskega zakonika RS. Razlogi za sum so podani v vseh primerih, ki niso v skladu s strankinim običajnim ravnanjem in se lahko nanašajo na njeno obnašanje, način izvedbe transakcije, premoženje in druge neobičajne okoliščine. Pri neznani stranki pa je potrebno upoštevati tiste indikatorje, ki niso povezani s poznavanjem stranke.

Pri ugotavljanju ali so pri poslovanju posamezne stranke podani razlogi za sum pranja denarja je potrebno presojati vsak indikator zase ali obenem več indikatorjev skupaj (če so ti podani). Obstoj samo enega indikatorja, ki kaže na to, da je transakcija sumljiva, včasih zadošča za posredovanje podatkov Uradu, včasih pa predstavlja zgolj opozorilo, da je potrebno skrbno preučiti transakcijo in z njo povezano stranko, da bi s tem morda odkrili še druge indikatorje.

V seznamu so kot indikatorji za prepoznavanje sumljivih transakcij navedeni primeri transakcij in neobičajnih okoliščin pri njihovem izvajanju, da bi zavezanci z večjo pozornostjo preverili možnost obstoja razlogov za sum pranja denarja. Seznam indikatorjev naj zaposlenim služi kot pomoč za lažje prepoznavanje in naj se ne uporablja kot rutinski instrument.

Zaposleni lahko tudi sami ocenijo, da v zvezi s stranko ali transakcijo obstajajo razlogi za sum pranja denarja, ne glede na to, da indikatorja ni na seznamu indikatorjev.


1. Indikatorji, ki se nanašajo na stranko

1.1. Stranka ustanavlja ali dokapitalizira podjetja brez ekonomsko upravičenega razloga.

1.2. Stranka brez utemeljenega razloga ne odpre poslovnega računa tudi po preteku enega leta od vpisa družbe v sodni register

1.3. Stranka brez ekonomske ali pravne logike odpre ali vodi več računov ali posluje preko teh računov, ki v nasprotju s predpisi niso prikazani v bilancah.

1.4. Stranka nima redno ali pogodbeno zaposlenih delavcev, kar je neobičajno za dejavnost, ki jo opravlja.

1.5. Stranka ne ve zanesljivo, kje se nahaja njena poslovna dokumentacija.

1.6. Stranka pogosto in brez utemeljenega razloga zamenja osebo(e), ki zanjo opravlja(jo) računovodske storitve.

1.7. Stranka v nasprotju s poslovno prakso prosi, da računovodja zanjo v svojem imenu in za svoj račun opravi transakcijo.

1.8. Prekinitev pogodbe o sodelovanju zaradi zahteve po dodatnih pojasnilih o določenih transakcijah, brez drugih utemeljenih razlogov.

1.9. Stranka prihaja iz iz države, ki po podatkih mednarodnih organizacij in združenj (FATF, EU, Svet Evrope, OECD...) ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki so znana po proizvodnji in prodaji mamil, ali so po podatkih domačih organov znana kot davčni raji.*


2. Indikatorji, ki se nanašajo na transakcijo ali premoženje

2.1. Velika, nepojasnjena nihanja v prihodkih oziroma za panogo neobičajno visoki prihodki glede na odhodke.

2.2. Nepojasnjen enkratni prihodek, ki presega 10-kratnik povprečne enomesečne realizacije preteklega leta iste dejavnosti, brez razširitve dejavnosti (ni novih zaposlenih, isti poslovni prostori... ).

2.3. Nelogični odpisi terjatev in obveznosti, ki presegajo 10% sredstev stranke.

2.4. Ekonomsko ali pravno nelogično poslovanje stranke s subjekti iz držav, ki so znane po proizvodnji mamil.

2.5. Poslovanje stranke s subjekti iz držav, ki po podatkih mednarodnih organizacij in združenj (FATF, EU, Svet Evrope, OECD...) ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki so znana po proizvodnji in prodaji mamil, ali so po podatkih domačih organov znana kot davčni raji.*

2.6. Nelogični prilivi iz računov v tujini ali nelogični odlivi na račune v tujini, kjer stranka nima poslovnega partnerja.

2.7. Pogosta nelogična plačila hčerinskim ali drugače povezanim družbam ali plačila fizičnim osebam.

2.8. Nelogično opravljanje transakcij pod mejo, za katero je predpisana identifikacija.

2.9 Nelogično gotovinsko poslovanje, ki se izvaja pod mejo, za katero je predpisano sporočanje transakcij Uradu.

2.10. Nelogično predčasno odplačevanje kreditov ali posojil.

2.11. Dajanje posojil delničarjem ali zaposlenim, ki je v nasprotju s predpisi.

2.12. Plačila za nedefinirane storitve ali plačila za večji obseg storitev, kot jih je mogoče dokazati.

2.13. Stranka sklene pogodbo o življenjskem zavarovanju s plačilom enkratne premije in nato brez utemeljenega razloga predčasno prekine pogodbo.

2.14. O transakcijah ni nobenih dokazil oziroma so le-ta pomanjkljiva.

* Seznam držav je objavljen na internetni strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja http://www.uppd.gov.si


SEZNAM INDIKATORJEV ZA PREPOZNAVANJE SUMLJIVIH TRANSAKCIJ S PODROČJA FINANCIRANJA TERORIZMA

V posameznih sektorjih zavezancev po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma so že sprejeti indikatorji za odkrivanje pranja denarja, ki delno pokrivajo tudi indikatorje s področja preprečevanja financiranja terorizma. V skladu z navedenim se v tem seznamu navedeni indikatorji uporabljajo kot dopolnitev k že obstoječim seznamom indikatorjev s področja pranja denarja.

Del teh indikatorjev sta tudi seznama fizičnih in pravnih oseb povezanih s terorizmom in financiranjem terorizma, zoper katere sta Varnostni svet Združenih narodov in EU v okviru skupne zunanje politike sprejela sankcije prepovedi posedovanja in razpolaganja s finančnimi sredstvi.

Seznam Varnostnega sveta Združenih narodov je objavljen na internetni strani:
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml

Seznam Evropske unije je objavljen na internetni strani:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm

OPOMBA; Na seznamu EU so tudi osebe, zoper katere sankcije niso bile sprejete v zvezi s financiranje terorizma in zato niso v pristojnosti Urada za preprečevanje pranja denarja.


1 Indikatorji, ki se nanašajo na račun

1.1. Na računu je za poslovanje pooblaščenih več oseb, ki niso v očitnem sorodstvenem razmerju.

1.2. Račun odprt za pravno osebo, ki ima enak naslov kot druga pravna oseba, na katerih ja za poslovanje pooblaščena ista fizična oseba.

1.3. Fizična oseba odpre več računov, na katere prejema majhna nakazila.

1.4. Račun odpira fizična ali pravna oseba, ki je vključena v aktivnosti organizacije ali fundacije, ki podpira cilje in zahteve teroristične organizacije.

1.5. Račun odpira fizična ali pravna oseba, ki bi lahko bila povezana s teroristično organizacijo.


2. Indikatorji, ki se nanašajo na sklenitev poslovnega razmerja

2.1. Poslovno razmerje se sklepa za pravno osebo, ki ima enak naslov kot druga pravna oseba, na katerih ja za poslovanje pooblaščena ista fizična oseba.

2.2. Fizična oseba sklene več razmerij, na podlagi katerih sklene več manjših poslov.

2.3. Poslovno razmerje sklepa fizična ali pravna oseba, ki je vključena v aktivnosti organizacije ali fundacije, ki podpira cilje in zahteve teroristične organizacije.

2.4. Razmerje sklepa fizična ali pravna oseba, ki bi lahko bila povezana s teroristično organizacijo.


3. Indikatorji, ki se nanašajo na stranko

3.1. Stranka želi vstopiti v poslovno razmerje, ki ni skladno z njenimi cilji.

3.2. Ni logične povezave med izvršenimi posli in dejavnostjo stranke.

3.3. Izjave in podatki pri postopku identifikacije so nekonsistentni (napačno navajanje prebivališča državljanstva, priimka, datuma rojstva, naziva podjetja, sedeža podjetja, dejavnosti).

3.4. Veliko število pooblaščencev za sklepanje poslov v imenu pravne osebe ali NPO.

3.5. Stranka prihaja (ima stalno ali začasno bivališče) iz države ali regije, ki podpira terorizem ali financiranje terorizma.

3.6. Stranka se nahaja na seznamu Varnostnega sveta Združenih narodov ali na seznamu Evropske unije, zoper katero velja omejevalni ukrep prepovedi posedovanja in razpolaganja s finančnimi sredstvi .


4. Indikatorji, ki se nanašajo na transakcijo

4.1. Ista oseba izvrši več transakcij v isti podružnici z očitnim namenom uporabe različnih blagajnikov.

4.2. Polog nepreštete gotovine, ki se po štetju položi na račun v zneskih, za katere ne velja obveznost identifikacije ali sporočanja.

4.3. Uporaba produkta, za katerega se plača visoka provizija (npr. Western Union, Moneygram).

4.4. Pri transakciji stranka uporablja produkte (vrednostni papirji, čeki...) z neformalnimi zapisi, inicialkami, znaki.


5. Indikatorji, ki se nanašajo na neprofitne organizacije (NPO)

5.1. Neprofitna organizacija ne oddaja letnih poročil pristojnim državnim organom ali nadzornemu organu.

5.2. Visoka in nejasna poraba sredstev za stroške, ki niso povezani z dejavnostjo neprofitne organizacije.

5.3. Neprofitna organizacija nima programa o pridobivanju niti doniranju ali porabi sredstev.

5.4. Neprofitna organizacija nima dokumentacije o splošnih administrativnih zadevah, sprejetih odločitvah, politiki delovanja.

5.5. Neprofitna organizacija nima vzpostavljenih mehanizmov za preverjanje ali je donacija dosegla pravega uporabnika ali namen.

5.6. Visok procent donacij neprofitne organizacije iz tujih držav ali v tuje države.

5.7. Visoki zneski donacij določenega posameznika v neprofitno organizacijo.

5.8. Donacije neprofitne organizacije so namenjene samo ozki skupini posameznikov.

5.9. Finančne aktivnosti neprofitnih organizacij se ne skladajo s cilji in nameni, za katere je bila ustanovljena neprofitna organizacija.

5.10. Neprofitna organizacija nakazuje sredstva v države ali regije, ki so znane po tem, da podpirajo terorizem ali financiranje terorizma.

5.11. Neprofitna organizacija večino svojih transakcij opravi v gotovini.

5.12. Velik del finančnih sredstev neprofitne organizacije se hrani v priročni blagajni.

5.13. Finančna sredstva neprofitne organizacije se nahajajo na računih fizičnih oseb.

 

Avtor: Zbornica računovodskih servisov

sorodni članki