| 

Uporabne informacije

Predlog zakona o spremembah in doplnitvah Zakona o davku dohodkov pravnih oseb

Predlog zakona o spremembah in doplnitvah Zakona o davku dohodkov pravnih oseb

Cilj predlaganega zakona je oprostitev obdavčevanja obresti od določenih dolžniških vrednostnih papirjev na viru, spodbujanje zaposlovanja določenih kategorij oseb ter spodbujanje vlaganja v raziskave in razvoj. Cilj predlaganega zakona je razbremenitev zavezancev, olajšanje njihovega položaja v trenutnih ekonomskih in finančnih razmerah in spodbuda zanje za zaposlovanje ter vlaganja v raziskave in razvoj. Širši cilj ukrepov kot celote pa je razvoj in nadaljnja rast.

Načelo zakona je zagotoviti ukrepe, ki zasledujejo navedene cilje. Predlog zakona ne odstopa od temeljnih načel, na katerih temelji osnovni zakon.

Predlog zakona predvideva uresničitev navedenega cilja z uveljavitvijo splošne olajšave za zaposlovanje najbolj prizadetih skupin oseb, s povečanjem splošne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter spremembo glede obdavčitve obresti od določenih dolžniških vrednostnih papirjev. Navedeni ukrepi se bodo uporabljali že v letu 2010 oziroma za to leto.

Predlog zakona tako določa:

1. uveljavitev splošne olajšave v obliki zmanjšanja davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb za novo zaposlovanje določenih težje zaposljivih kategorij oseb, in sicer oseb, mlajših od 26 let in starejših od 55 let, ki so bile vsaj šest mesecev prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, pri čemer bo zmanjšanje davčne osnove znašalo 45 % plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove, in se bo olajšava lahko uveljavljala za 24 mesecev zaposlitve te osebe;

2. spremembo že veljavne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, pri čemer se poveča splošna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj s sedanjih 20 % na 40 % zneska za vlaganja v raziskave in razvoj;

3. spremembo glede obdavčevanja na viru za obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, in sicer se pod določenimi pogoji predlaga oprostitev od izračuna, odtegnitve in plačila davka od obresti na dolžniške vrednostne papirje. Zaradi že navedenih razlogov se predlaga oprostitev plačila davka na viru od obresti, doseženih iz naslova dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo gospodarske družbe, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, če niso zamenljivi in so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z njimi trguje v večstranskem sistemu (MTF) v državi članici EU ali OECD.

vir: GZS

sorodni članki