| 

Uporabne informacije

Družinsko podjetje - prednost ali ovira?

Družinsko podjetje - prednost ali ovira?

Družinsko podjetje je po svoji strukturi in medsebojnih odnosih zapletena organizacija, v kateri kombinirano delata dva zelo različna sistema. Na eni strani deluje družinski sistem, ki temelji na čustvih in družinskih vrednotah, na drugi strani pa racionalen poslovni sistem. Le pretehtana kombinacija pa je lahko pot k uspehu. »Recept« za uspeh so nam zaupali člani družine Ajlec, lastniki družinskega podjetja AJM okna – vrata – senčila, d.o.o.

V ZDA in v Zahodni Evropi je družinsko podjetje že leta in leta ena najpomembnejših oblik podjetništva. Splošno uveljavljeno mnenje, da so družinska podjetja majhna, je zmotno, saj so znani primeri, ko družine nadzorujejo zelo velike koncerne z mednarodno uveljavljenimi blagovnimi znamkami. Primer slednjih so Playboy Enterprises, Harley-Davidson, BMW, Lego, Tetra Pak, Bata, Guinnes, Benetton, Fiat, Mercedez-Benz in še bi lahko naštevali.

Kaj je družinsko podjetje?
Dosedanjemu raziskovalnemu opusu še ni uspelo ponuditi enotne definicije družinskega podjetja, ki bi se zdela splošno uporabna in bi omogočala sistematične primerjave. Razlog je predvsem ta, da že brez velikega znanja lahko ugotovimo, da obstaja več vrst družinskih podjetij, od klasičnih zgodb ata in mame, ki jima ob prostem času pomagajo otroci, do nekaterih svetovno znanih podjetij, ki so družinska predvsem v smislu lastniške funkcije, ponavadi tako, da ima družina nadzorni paket delnic podjetja.

Družinsko podjetje je:
– podjetje, ki ga v praksi kontrolirajo člani ene same družine;
– podjetje, v katerem imajo člani družine večinski delež;
– podjetje, katerega vodenje in lastništvo bo preneseno na naslednjo generacijo družine;
– vsako podjetje, katerega večinski lastnik je ena družina, vanj pa sta vpletena najmanj dva družinska člana.

Slovenija
Dosedanje ocene kažejo na to, da družinska podjetja v Sloveniji zaposlujejo vsaj 26% aktivnega prebivalstva in ustvarjajo vsaj 22% celotne dodane vrednosti. Slovenska družinska podjetja so razmeroma majhna, večina se uvršča v skupino mikropodjetij, zato so v manjši meri formalizirala svoj sistem odločanja, kar se kaže tudi v manjši formalni urejenosti vprašanja nasledstva.

AJM – družinsko podjetje v 100% družinski lasti
Pogovarjali smo se z družino Ajlec iz Pesnice pri Mariboru; podjetje AJM je bilo ustanovljeno leta 1990 s privatnim kapitalom družine Ajlec. Podjetje sta ustanovila oče Janez Ajlec in mama Marija Ajlec. »Danes z ženo Marijo vodiva uspešno veliko podjetje za proizvodnjo in vgradnjo stavbnega pohištva. Pri tem pa sodelujejo vse tri najine hčerke, ki so samostojno prevzele vodenje kadrovskega področja, komercialnega področja in področja vgradnje stavbnega pohištva,« ponosno pojasnjuje Janez Ajlec.

Prednosti in slabosti družinskih podjetij

Prednosti družinskih podjetij:
1. Predanost poslu in družini
2. Veliko znanje
3. Fleksibilnost v času, delu in denarju
3. Nasledstvo
4. Razmišljanje na dolgi rok
5. Stabilna kultura
6. Hitro sprejemanje odločitev
7. Zanesljivost in ponos

Slabosti družinskih podjetij:
1. Rigidnost oz. togost
2. Poslovni izzivi (modernizacija zastarelih metod dela itd.)
3. Nasledstvo
4. Čustveni vplivi na poslovanje
5. Vodstvo (leadership) in legitimnost

Prednosti in slabosti
»Rekel bi, da ima družinsko podjetje velike prednosti pred drugimi podjetji. Izpostavil bi učinkovitejše sodelovanje, kooperacijo, usklajevanje itd. Tudi smotri in cilji so enotni, saj gre za dolgoročni obstoj in eksistenco celotne družine. Obstaja pa seveda nevarnost konfliktnih situacij in pa razhajanje interesov posameznih družinskih članov. Zato je nujno uskladiti interese in nato voditi enotno poslovno politiko, ki vodi tudi k najučinkovitejšemu doseganju dobička,« je pojasnil direktor podjetja AJM.

Družinskih podjetjih več kot 40 odstotkov
V letu 2000 je v 16 državah (od tega 13 evropskih) potekala mednarodna raziskava PRIMA, s katero so primerjali značilnosti družinskih podjetij v posameznih okoljih. Ta raziskava je bila v letu 2002 ponovljena tudi v Sloveniji z namenom ugotoviti, kolikšen je delež družinskih podjetij v Sloveniji. Pokazalo se je, da je delež zares družinskih podjetij v Sloveniji (40,7 %) znatno večji od deleža takih podjetij v mednarodni raziskavi PRIMA (28,3 %). To pomeni, da je ravnanje podjetij v Sloveniji v splošnem bolj usmerjeno k družini, kar je razumljivo, saj imamo zaradi prekinjene podjetniške tradicije večinoma opraviti z mikropodjetji, ki poslovanja še niso formalizirala.

Karierni nasvet
Pot samostojnega podjetnika je težka. Zato je potrebno ob začetku dobro premisliti, v kaj se podajate. Zavedati se je treba, da bo potrebno dnevno reševati probleme. Da bo potrebno stalno presojati poti in možnosti in sprejemati odločitve. Zato pa morate biti sposobni in predvsem vztrajati. Izredno pomembno je tudi, da imaš nekoga, s komer se lahko posvetuješ in ki te podpira v najtežjih trenutkih. In to je družina, ki ti stoji ob strani in te podpira na tvoji poti.

Družinski člani se v podjetju obnašajo podobno kot doma
»Če temelji domači odnos na medsebojnem spoštovanju, poslušanju problemov, skupnem reševanju, predvsem pa na sprejemanju otrok kot enakopravnih partnerjev, je v podjetju enako. Vsaj pri nas je tako. Izredno pomembno je, da vsak dobi svoje mesto, na katerem bo lahko najučinkovitejše prispeval k skupnemu interesu podjetja. Vsak mora prispevati po svojih najboljših močeh, pri tem pa mora imeti proste roke, seveda v okviru skupne poslovne politike,« iz lastnih izkušenj pripoveduje Ajlec.

Slovenski otroci vključeni v družinska podjetja
Raziskava je še pokazala, da smo Slovenci precej naklonjeni zgodnjemu vključevanju otrok v podjetje in tudi bistveno bolj od povprečja se slovenski podjetniki zavzemajo za šolanje otrok v skladu z interesi podjetja. Potrjuje se, da želijo Slovenci večinoma prenesti svoja podjetja na otroke, vendar si morajo otroci to zaslužiti s šolanjem v pravi smeri. Glede nujnosti zanimanja otrok za dejavnost podjetja so slovenski podjetniki nekako v povprečju, hkrati pa so manj zahtevni pri stališču, naj otroci začnejo svojo kariero v podjetju »na dnu«.

Podjetniki verjamejo v moč družinskih članov
Večina podjetij se strinja, da je najbolje, da podjetje prevzame samo en naslednik. Še izraziteje so podjetniki prepričani o nujnosti ločevanja družinskih in poslovnih zadev, še zlasti kadar gre za razne težave. Družinske težave ne bi smele škodovati podjetju in nasprotno. Slovenski podjetniki v primerjavi s kolegi v tujini manj prisegajo na to, da je treba imeti jasno opredeljene kriterije za vstop družinskih članov v podjetje in izstop iz njega, kar spet kaže na manjšo stopnjo formalizacije v slovenskih družinskih podjetjih.

Kako ohranja avtoriteto do družinskih članov podjetje AJM?
»Najvažnejša je moč argumenta in ne argument moči. Sposobnost argumentiranja pa sta si oče in mati pridobila v dolgih letih delovanja podjetja. Probleme znata predstaviti tako, da je družini, pa tudi zaposlenim, popolnoma logično, zakaj in kako je potrebno opraviti delo. Vsak član družine, to je vsaka hčerka, pa tudi drugi zaposleni v podjetju, lahko vedno sodelujejo v oblikovanju odločitve in s protiargumenti izboljšajo način rešitve. Čeprav je osnovna moč določena tudi z velikostjo deležev v kapitalu in s tem pri odločanju, pa temelji dejanska moč na kvalitetni argumentaciji in usklajevanju,« meni družina Ajlec.

Družinska podjetja niso slabša od drugih podjetij
Nasprotno, v marsičem doseže podjetje visoko raven zadovoljstva, če se odloči dati prednost družinskim interesom. Po drugi strani so zadovoljna tudi podjetja, v katerih se podjetnik odloči, da bo svoje podjetje profesionaliziral in postavil družinske interese v ozadje. Iz analize izhaja, da je najbolj vprašljiv položaj podjetij, ki skušajo uravnotežiti podjetniško in družinsko delovanje, saj ostajajo v takih primerih v pasti dvojnih meril, ki jih ne morejo hkrati zadovoljiti. Ta trditev ima določene omejitve, saj temelji na statičnem pogledu na podjetje. Z razvojem se namreč pogledi vse večjih družinskih podjetij spreminjajo, začnejo se bolj nagibati na stran profesionalizacije.

Test: Kakšno je vaše podjetje?
Do odgovora si pomagajte s testom!
Navodilo: Za vsako trditev iz spodnjega testa obkrožite število, ki odraža stopnjo vašega strinjanja. Če obkrožite 1, pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate, če pa obkrožite 5, boste za trditev menili, da je za vas popolnoma nesprejemljiva. Na koncu seštejte skupno število točk in poglejte pojasnilo pod testom, v katero skupino podjetij se uvršča vaše podjetje. (Povsem se strinjam - 1, Se strinjam - 2, Nevtralen - 3, Se ne strinjam - 4, Nikakor se ne strinjam - 5)
1. Otroke je treba vpeljevati v podjetje že zelo zgodaj.
1 2 3 4 5
2. Izobraževanje otrok je treba usmerjati v skladu s potrebami podjetja.
1 2 3 4 5
3. Nasledniki v menedžmentu naj bodo izbrani med družinskimi člani.
1 2 3 4 5
4. Podjetje mora imeti izdelane kriterije, po katerih se bodo družinski člani vključevali v podjetje ali iz njega izstopali.
1 2 3 4 5
5. Pomembno je, da se otroci zanimajo za trg in izdelke/storitve podjetja.
1 2 3 4 5
6. Otroci naj dobijo določen lastniški delež v podjetju, ko se vanj vključijo.
1 2 3 4 5
7. Otroci, ki se ne vključijo v podjetje, naj ne dobijo tega deleža.
1 2 3 4 5
8. V podjetju/družini je lahko samo en naslednik za vodenje podjetja.
1 2 3 4 5
9. Otroci naj bi dobili lastniške deleže šele po smrti prejšnje generacije.
1 2 3 4 5
10. Ustanovitelj in/ali starejša generacija naj ima vselej formalno vlogo v podjetju.
1 2 3 4 5
11. Starši naj se upokojijo, ko so otroci pripravljeni prevzeti podjetje.
1 2 3 4 5
12. Podjetje je močnejše, kadar so vključeni tudi družinski člani.
1 2 3 4 5
13. Družinske težave in težave podjetja je treba ločevati.
1 2 3 4 5
14. Profesionalni svetovalci razumejo posebnosti družinskih podjetij.
1 2 3 4 5
15. Otroci, ki se vključijo v podjetje, naj začnejo z vsemi opravili, »na dnu«.
1 2 3 4 5
16. Otroci naj dobijo enake lastniške deleže v družinskem podjetju.
1 2 3 4 5
17. Deleži v podjetju se lahko prenašajo samo med družinskimi člani.
1 2 3 4 5
18. Za družinske člane naj veljajo drugačna pravila za plače kot za druge zaposlene v podjetju.
1 2 3 4 5
19. Podjetje naj poskrbi za (dodatne) pokojnine za vse družinske člane.
1 2 3 4 5
20. Tekmovalnost med brati in sestrami je koristna za podjetje.
1 2 3 4 5


Pojasnilo:
Od 20 do 50 točk :
Vaše podjetje je najverjetneje družinsko podjetje, saj družinskim vrednotam dajete precej prednosti. S tem ni nič narobe, kot kažejo ugotovitve raziskave; je pa predvsem pomembno, da čim bolje izkoristite svoje prednosti, ki jih kot družinsko podjetje nedvomno imate. Vaše podjetje najbrž ne bo nikoli postalo multinacionalka, lahko pa še vrsto generacij zagotavlja preživetje svoji družini.
Od 51 do 65 točk :
Vaše podjetje sodi z vidika zagotavljanja interesov v najbolj problematično skupino. Obstaja namreč določena verjetnost, da izgubljate veliko energije za krmarjenje med obema sistemoma, namesto da bi se popolnoma posvečali poslovanju na eni strani in v prostem času družinskemu življenju na drugi strani. Priporočamo razjasnitev podjetniške vizije predvsem v smislu opredelitve za eno ali drugo usmeritev.
Od 66 do 100 točk :
V podjetniškem smislu vam je glavno vodilo profesionalnost in čim manjše vpletanje subjektivnih družinskih vrednot v poslovanje. V vašem razmišljanju racionalna ekonomska logika podjetja prevladuje nad osebnimi interesi posameznikov. S takim načinom dela imate morda dobre možnosti ustvariti dobičkonosno podjetje, ki ga boste lepega dne pripeljali do stopnje žetve.


Kaj potrebujeta podjetje in družina?
Podjetje in družina potrebujeta jasno izdelano hierarhijo moči. Ustanovitelju podjetja je dominanten položaj zagotovljen že s samo ustanovitvijo in rastjo podjetja. Za drugo generacijo v podjetju velja, da si bo le stežka kdo pridobil dominantno vlogo in karizmo predhodnika. Zato je treba ustvariti sistem, ki bo uravnaval sodelovanje med brati in/ali sestrami bodisi tako, da določa delitev moči, ali tako, da jasno opredeli vse vloge. Hierarhija v podjetju pa je za dobro poslovanje in rast neizogibna. Tudi v družinskem podjetju mora obstajati lestvica moči, kjer ima vsak družinski član svoj prostor v hierarhiji z nekom nad sabo in nekom pod sabo. Posameznik je član družine, ki je socialni sistem, in član podjetja, v katerem se pričakuje, da se bo moral prilagoditi.

Preživetje družinskega podjetja zahteva uravnoteženje družinskih in podjetniških interesov
Dolgoročno preživetje je mogoče ob njegovi zmerni rasti. Pomemben element je tudi profesionalizacija poslovanja. V službi naj bi se člani družine vedli kot profesionalci, zasebno pa kot pripadniki družine. Družinsko podjetje se mora truditi, da zadovolji večino družinskih članov, ki imajo interese v podjetju, prav tako pa mora tudi skrbno načrtovati prenos med generacijami. Uspeh je povezan tudi s skupno vizijo in z interesi, ohranjanje skupne delovne družinske enote pa zahteva investicije v času in denarju ter trdo delo.

Družinska podjetja so danes pomemben segment slovenskega gospodarstva
Eno najuspešnejših slovenskih družinskih podjetij, podjetje AJM, vidi ključ do uspeha družinskega podjetja v rasti in razvoju vseh poslovnih področij, »predvsem pa z odnosom do kupcev. Zavedati se moramo, da je zadovoljni kupec najboljši kupec in v tem podjetju smo si že in si še bomo prizadevali za kvalitetne izdelke in kvalitetno vgradnjo. Kupec mora imeti zaupanje do podjetja, da bo v celoti uresničilo njegovo naročilo,« pojasnjuje ključ do uspeha Janez Ajlec. Vendarle pa lahko napovemo, da bodo družinska podjetja ob ustrezni spodbudi podpornega okolja, izobraževanja in z upoštevanjem nasvetov usposobljenih svetovalcev v prihodnosti vse pomembnejša v slovenskem gospodarstvu.

Jasna Žaler

sorodni članki