| 

Uporabne informacije

Ukrepi proti davčnim goljufijam - spremembe ZDDV -1

Ukrepi proti davčnim goljufijam - spremembe ZDDV -1

Davčne utaje na področju DDV in goljufije v državah članicah EU izkrivljajo delovanje enotnega trga ter vplivajo tako na prihodke nacionalnih proračunov, kot tudi na financiranje proračuna Skupnosti. Za zmanjševanje davčnih utaj – goljufij sprejemajo države članice ukrepe na področju nacionalne zakonodaje in tudi na področju zakonodaje Skupnosti.

Praksa je pokazala, da do velikih goljufij, v katerih so udeležena fiktivna podjetja oziroma se izdajajo fiktivni računi, prihaja v določenih rizičnih sektorjih. V takšnih primerih Direktiva Sveta 2006/112/ES (UL L št. 44) omogoča mehanizme obrnjene davčne obveznosti. Podobna rešitev je povzeta tudi v noveli ZDDV-1 (UL RS, številka 85/2009).

Za preprečevanje davčnih goljufij ZDDV-1B uvaja naslednje ukrepe, in sicer:

• tržno vrednost kot davčno osnovo,
• zavarovanje davčne obveznosti,
• solidarno odgovornost,
• odvzem identifikacijske številke za namene DDV,
• predčasno predložitev obračuna DDV, po zahtevku davčnega organa,
• priloge prvemu obračunu DDV po identifikaciji za namene DDV,
• obrnjeno davčno breme v nekaterih dejavnostih znotraj Slovenije.

Tržna vrednost kot davčna osnova se uporabi pri dobavah blaga in storitev med povezanimi osebami (16. in 17. člen ZDDPO-2), če je za opravljeno dobavo oziroma storitev določena:

• nižja od tržne vrednosti in naročnik nima pravice do odbitka celotnega DDV,
• nižja od tržne vrednosti in dobavitelj nima pravice do celotnega odbitka DDV ter za dobavo velja oprostitev,
• višja od tržne vrednosti in dobavitelj nima pravice do odbitka celotnega DDV.

Institut zavarovanja davčne obveznosti davčni organ uporabi v primeru, kadar dvomi o upravičenosti za vračilo DDV, ob identifikaciji za namene DDV ali kasneje, vendar največ 12 mesecev in ob pridobitvi prevoznega sredstva iz EU, pred vpisom vozila v evidenco davčnega organa. Zavarovanje davčne obveznosti se izvede z ustreznim instrumentom zavarovanja (avans, bančna garancija ipd.).

Solidarna odgovornost je institut, v skladu s katerim, v določenih primerih za plačilo DDV odgovarja poleg dobavitelja blaga oziroma storitev tudi oseba, ki ji je bilo blago dobavljeno oziroma storitev opravljena. To pomeni, da je zavezanec z identifikacijsko številko za namene DDV v Sloveniji, ki mu je bila opravljena dobava, solidarno odgovoren za plačilo DDV, če iz objektivnih razlogov izhaja, da je vedel oziroma bi moral vedeti, da z nakupom sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV. Če so v sistem davčnih utaj oziroma t.i. davčnega vrtiljaka vključeni davčni zavezanci, ki sicer niso problematični z davčnega vidika, jih lahko davčni organ, ob ugotovitvi takšnih okoliščin, o tem obvesti. V kolikor bi davčni zavezanec s takšnimi transakcijami, kljub obvestilu nadaljeval, bo solidarna odgovornost za plačilo DDV lažje dokazljiva.

Identifikacijsko številko za namene DDV davčni organ lahko odvzame, če ugotovi, da obstaja sum zlorabe identifikacije za namene DDV, oziroma če je davčni zavezanec zlorabljal identifikacijo tako, da je drugim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV.

Davčni organ lahko zahteva predčasno predložitev obračuna DDV, če v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da obračunani DDV od določene dobave ne bo plačan. Rok za predložitev obračuna ne sme biti krajši od dveh dni od vročitve sklepa. Zavezanec je dolžan plačati DDV v osmih dneh po poteku roka za oddajo obračuna DDV. Za preostanek davčnega obdobja zavezanec odda obračun DDV kot mesečni zavezanec.

Davčni zavezanci, ki prvič oddajajo obračun DDV, morajo k obračunu DDV predložiti tudi seznam prejetih in izdanih računov, ki so bili podlaga za sestavitev prvega mesečnega obračuna DDV.

Obrnjena davčna obveznost (»reverse charge mechanism«) je predvidena v gradbeništvu in nekaterih drugih dejavnostih med zavezanci v Sloveniji, identificiranimi za namene DDV (76/a člen ZDDV-1). Namesto dobaviteljev bodo DDV dolžni obračunati in plačati prejemniki dobav in naročniki storitev ter plačniki predplačil v povezavi z opravljenimi dobavami ali storitvami. Prejemniki dobav bodo imeli tudi pravico do odbitka DDV ob izpolnjevanju pogojev za odbitek DDV.


vir: Infocenter GZS, 01 5898 000, info@gzs.si

 

sorodni članki