| 

Uporabne informacije

Bistvene spremembe Zakona o DDV

Bistvene spremembe Zakona o DDV

S 1.1.2010 so začele veljati spremembe Zakona o DDV zaradi prilagajanja našega zakona o DDV evropski direktivi. V nadaljevanju povzemamo najpomembnejše spremembe.

Spreminja se določitev kraja obdavčitve transakcij, torej kraja dobave blaga ali opravljanja storitev
Pri določitvi kraja obdavčljivih storitev se po novem uporablja:

1. splošno pravilo (1. točka 25. člena ZDDV)
- za zavezance za DDV to pomeni – kraj opravljanja storitve je tam, kjer ima prejemnik storitve svoj sedež
- za nezavezance to pomeni – kraj opravljanja storitve je tam, kjer ima izvajalec storitve svoj sedež

2. posebna pravila (26. do 30 e. člen) pa veljajo za
- storitve posrednikov
- storitve v zvezi z nepremičninami
- prevozne storitve
- storitve s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanje, zabavnih in drugih prireditev, pomožne prevozne storitve ter cenitve in dela na premičninah
- restavracijske storitve ter storitve cateringa
- najem prevoznih sredstev
- elektronske storitve
- storitve osebam , ki niso davčni zavezanci in imajo sedež zunaj Skupnosti

Obveznosti davčnih zavezancev, ki niso zavezanci za DDV
Po novem bodo morali nekateri zavezanci – izjeme, ne glede na dejstvo, da niso registrirani kot zavezanci za DDV plačati DDV in sicer, za vse storitve, ki jim bodo opravljene v drugi državi članici.

Bistvena sprememba Zakona zadeva vse gradbenike
Posebej za gradbeni sektor, torej vse dejavnosti iz klasifikacije dejavnosti pot črko F – Gradbeništvo je obračun DDV povsem preurejen. Za gradbenike – zavezance za DDV - velja obrnjena davčna obveznost, torej bo davek vedno obračunal naročnik storitve in ne več izvajalec. To področje ureja 76.a člen, ki pravi:

(1) DDV mora plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se opravijo naslednje dobave:
a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami;
b) posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke;
c) dobava nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena tega zakona, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v skladu s 45. členom tega zakona;
d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a tega zakona.

Še ena novost, na katero morajo biti pozorni vsi davčni zavezanci (v izogib težavam) pa je solidarna odgovornost za plačilo DDV, kar pomeni:
76.b člen (solidarna odgovornost za plačilo DDV)
(1) Vsak davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu je bila opravljena dobava blaga ali storitev, je solidarno odgovoren za plačilo DDV, če iz objektivnih okoliščin izhaja, da je vedel oziroma bi moral vedeti, da z nakupom sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV.
(2) Če davčni organ ugotovi, da je dobava blaga ali storitev sestavni del transakcij, katerih namen je izogibanje plačilu DDV, lahko davčnega zavezanca, kateremu je opravljena dobava, obvesti o obstoju teh okoliščin in njegovi solidarni odgovornosti za plačilo DDV, če bo še naprej udeležen v takih transakcijah. Od dneva prejema obvestila davčnega organa se šteje, da je davčni zavezanec vedel, da z nakupom sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV.
(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja varovanje podatkov, ki so davčna tajnost, davčni organ davčnemu zavezancu, kateremu je opravljena dobava, na njegovo zahtevo posreduje informacijo o tem ali je njegov dobavitelj predložil obračun DDV.

Obvezno je prijavljanje podatkov o poslovanju davčnemu organu v naslednjih primerih:
1. Davčni zavezanec – tudi mali, ki ima sedež v Sloveniji in opravlja storitve na ozemlju druge države članice in vsak davčni zavezanec, ki prejema storitev zavezanca iz ozemlja druge države članice mora predložiti pristojnemu
davčnemu organu zahtevek za izdajo ID številke. Gre za posebne ID številke, ki bodo veljale le za tak enkraten posel.
2. Davčni zavezanec iz 76.a člena (gradbinci) mora v roku 30 dni od prve dobave obvestiti davčni organ o začetku opravljanja teh dobav in po prekinitvi ponovno o prenehanju opravljanja takšnih dobav. Zakon uvaja tudi novo poročilo o dobavah po 76.a členu.

Krajši roki za predložitev obračunov DDV in rekapitulacijskih poročil - do 20. v mesecu
Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti mora predložiti obračun DDV do 20. dne (doslej do zadnjega dne v mesecu) naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja istočasno pa je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo, ki je sedaj mesečno (prej trimesečno), velja pa tudi za storitve.

Uvedle pa so se tudi nižje, 8,5 % davčne stopnje za nekatere storitve in blago in sicer:
- dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih
- čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev pod šifro SKD: N/81.210 in N/81.220.
- manjša popravila koles SKD: S/95.290, čevljev in usnjenih izdelkov SKD: S/95.230, oblačil in gospodinjskega perila SKD: S/95.290
- storitve domačega varstva in skrb za ostarele SKD: Q/88.910 IN Q/88.109
- frizerske storitve
- dobava lončnic, sadik, rezanega cvetja.

Dobra novica pa so krajši roki za vračilo presežka DDV – rok za vračilo je sedaj 21 dni namesto dosedanjih 60 dni.

vir: MojRačunovodja
 

sorodni članki