| 

Poslovne priložnosti

Na voljo denarna sredstva za promocijo podjetja

Na voljo denarna sredstva za promocijo podjetja

22.05.2009 ob 09:27

Javni razpis za spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini.
Namen javnega razpisa je spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij.
Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške:
– stroške najema razstavnega prostora in postavitve stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini.

Pogoji za sodelovanje: Do sredstev so upravičena podjetja ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. 2008 v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02);
– niso od leta 2000 pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov;
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do občine iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala,
– imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini.
Do sredstev niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št, 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– podjetja, ki so se na javni razpis za spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, ki je bi objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/09 z dne 13. 2. 2009, že prijavila s tremi ali več sejmi.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 37.000 EUR.
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva je proračunsko leto 2009. Sredstva bodo dodeljena za tiste promocijske aktivnosti, ki so se odvijale v času od 16. 9. 2009 do najkasneje 11. 12. 2009.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do 10. 6. 2009 do 16. ure.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009036.pdf
 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat