| 

Uporabne informacije

Novosti pri oddaji letnega poročila in davčnega obračuna

Novosti pri oddaji letnega poročila in davčnega obračuna

25.03.2009 ob 12:15

Konec marca izteče rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna. Letos je s tem v zvezi kar nekaj novosti za pravne osebe in za samostojne podjetnike. Tudi letos nam je zakonodajalec postregel, tako rekoč spet tik pred zdajci, z vrsto sprememb, ki jih bo treba upoštevati pri izdelavi in posredovanju letnega poročila in davčnega obračuna.

Letno poročilo

V skladu z 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), morajo podjetja voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti. S spremembami tega zakona, ki so bile sprejete v juliju lanskega leta in veljajo že pri izdelavi letnega poročila za leto 2008, morajo odslej vse družbe pri vodenju poslovnih knjig upoštevati kontni okvir za glavno knjigo, ki ga je sprejel Slovenski inštitut in ga objavil v Uradnem listu Republike Slovenije. Prej je bil namreč kontni okvir le priporočen. Dodatna sprememba zajema tudi določilo, da je treba najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem – torej s pošteno vrednostjo. To pa pomeni, da bodo morala podjetja intenzivneje in predvsem dosledneje preverjati pošteno vrednost evidentiranih gospodarskih kategorij, kar vodi tudi v jasnejši pregled poslovanja, kar je še posebej pomembno v času finančne krize.

S spremembami 55. člena ZGD-1 so bila postavljena višja merila določanja velikosti malih, srednje velikih in velikih družb, ki se izražajo z višino čistih prihodkov od prodaje in vrednostjo aktive, kar je eden od neposrednih temeljev pri opredeljevanju družbe do obveznosti za:

– Revidiranje letnega poročila
Odslej so zavezane k reviziji vse tiste družbe, katerih čisti prihodki od prodaje v povprečju dveh let presegajo dve od teh meril – 8.800.000 evrov čistih prihodkov od prodaje, 4.400.000 evrov vrednosti aktive ali povprečno število delavcev v poslovnem letu več kot 50. Skratka, k revidiranju so zavezane vse velike in srednje kapitalske družbe, dvojne družbe in tudi tiste male kapitalske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu.

– Konsolidiranje računovodskih izkazov in izdelavo konsolidiranega letnega poročila
K izdelavi konsolidiranega letnega poročila ni treba pristopiti tisti nadrejeni družbi, ki skupaj s podrejenimi družbami ne dosega pogojev za srednje družbe, pri čemer se merili čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive povečata za 20 odstotkov. K konsolidiranju torej ni treba pristopiti nadrejeni družbi, kjer povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 9.560.000 evrov, vrednost aktive pa 5.280.000 evrov.

V skladu z 58. členom ZGD-1 morajo družbe podatke posredovati na unificiranih obrazcih v skladu z navodili za oddajo letnega poročila, ki ga vsako leto objavi Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Letos so navodila za posamezno vrsto gospodarskega subjekta spremenjena, in sicer je bistvena enotna novost ta, da se ukinja možnost predložitve letnih poročil na elektronskem mediju (CD, disketa, DVD). Še vedno pa je možno podatke lokalno vnesti v spletno aplikacijo. AJPES ohranja Excelove preglednice za večino gospodarskih subjektov, prav tako pa omogoča vnos podatkov na izpostavah AJPES vsem tistim obveznikom poročanja, ki sami ne razpolagajo s potrebno računalniško opremo in dostopom do interneta.

Davčni obračun samostojnih podjetnikov

Zaradi vrste sprememb, ki so jih prinesle spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2) med letom 2008, se tudi letos pri oddaji davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pojavlja vrsta novosti, ki jih lahko strnemo v:

1) Ponovno uveljavljanje investicijske olajšave
Z novim 66.a členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) lahko samostojni podjetnik uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30 odstotkov investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva, če ne gre za pisarniško opremo ali pohištvo, osebna vozila ali neopredmetena sredstva iz naslova dobrega imena ali usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva. Pri uveljavljanju investicijskih olajšav je zavezanec, ki ima sredstvo v lasti, izenačen z zavezancem, ki sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema. Investicijskih olajšav pa davčni zavezanec ne more uveljavljati za sredstva, za katera je prejel nepovratna sredstva. Davčni zavezanec lahko uveljavlja investicijske olajšave v davčnem letu vlaganja, z neizkoriščenim delom olajšave pa lahko zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati davčne osnove.

2) Dodatne možnosti uveljavljanja olajšav za donacije v EU,

3) Možnost uveljavljanja olajšav za investicije v družbe tveganega kapitala,

4) Novi obrazci.

S spremembo Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti je obširnejši davčni obrazec DOHDEJ št. 18, in sicer za osem postavk, ki ima tudi dve prilogi več. Tako so spremembe:

a. Pri podatkih o zavezancu: davčni zavezanec ima zdaj na voljo več možnosti za navajanje izvajanja več vrst dejavnosti na različnih naslovih in v različnih državah;

b. Pri uveljavljanju zmanjšanja davčne osnove v višini 15 odstotkov prihodkov tudi zaradi samostojnega opravljanja športnega poklica, in ne le za izvajanje samostojnega novinarskega poklica ali samostojnega kulturnega delavca;

c. Nova priloga 7a: podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 66. a členu ZDoh-2, ki zajema specifikacijo investicijskega zneska, neizkoriščene olajšave z možnostjo povečanja davčne osnove zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti;

d. Nova priloga 14: podatki o davčni obravnavi po četrtem odstavku 51. člena ZDoh-2, kjer gre za specifikacijo izkoriščanja olajšav novega zasebnika, ki prevzame opravljanje dejavnosti s prenosom podjetja ali dela podjetja zavezanca na drugo fizično osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve zakonca ali drugih družinskih članov.

Davčni obračun pravnih oseb

Pravne osebe oddajo davčni obračun v skladu s Pravilnikom o davčnem obračunu davka o dohodkov pravnih oseb, ki je letos še obširnejši, saj obsega 16 novih postavk in 20 prilog (tri nove).

Z zadnjimi spremembami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je omogočeno izkoriščanje 30-odstotne davčne olajšave za leto 2008 v višini do največ 30.000 evrov oziroma v višini davčne osnove za investicije v opremo in neopredmetena osnovna sredstva. Tako kot pri samostojnih podjetnikih je lahko predmet investicije, za katerega je možno uveljavljati davčno olajšavo, oprema (vendar ne pisarniška oprema in pohištvo), osebna vozila na hibridni ali električni pogon, avtobusi z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV, tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V, ter neopredmetena sredstva (razen dobrega imena in usredstvenih stroškov lastnih učinkov).

Pri izkoriščanju investicijskih olajšav velja opozoriti na Pojasnilo DURS št. 4200-22/2009, z dne 19. 1. 2009, kjer je posebej izpostavljeno, da:

• zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati 30.000 evrov v posameznem davčnem obdobju skupaj z zmanjšanjem za takšna vlaganja v tekočem davčnem obdobju in največ v višini davčne osnove;
• zavezanec uveljavlja za leto 2008, 2009 in 2010 znižanje davčne osnove za investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV, ter za leto 2009 in 2010 znižanje davčne osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V.

Odraz sprememb so tudi nove priloge:

– Priloga 6a: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2, ki zahteva specifikacijo investicijskega zneska, možnosti zmanjšanja neizkoriščenega dela davčnih olajšav zaradi predčasne prodaje ali odtujitve kot tudi prenos davčnih olajšav zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve.

- Priloga 18: Podatki v zvezi s spremljanjem izplačil udeležbe pri dobičku delavcem in podatki v zvezi z olajšavo za pripadajoči znesek dobička, če je podjetje oblikovalo sredstva za izplačilo udeležbe pri dobičku v skladu z določbami Zakona o udeležbi delavcev v dobičku (ZUDDob), oziroma zavezanci, ki v davčnem obdobju uveljavljajo olajšavo za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem v skladu z določbami ZUDDob.

- Priloga 19: Podatki v zvezi z ustvarjenimi dobički in izgubami iz naložb v družbe tveganega kapitala, ki po sprejetju sheme financiranja družb tveganega kapitala omogoča ničelno stopnjo obdavčitve dobička oziroma izvzetje dobička iz davčne osnove.


Skupno vsem davčnim zavezancem

Ne glede na statusno obliko gospodarskega subjekta, morajo vsi zavezanci upoštevati naslednje:

1. Zadnji rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna je 31. marec 2009.
2. Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku (ZDAvP-2), ki podatke zahtevane v prilogi 3 in 4 (samostojni podjetniki) ali prilogi 3 (pravne osebe) predloži AJPESu, mora podpisati izjavo, ki je v prilogi obeh pravilnikov in v kateri navede, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPESu.
3. Obe vrsti davčnih zavezancev oddata davčni obračun izključno elektronsko prek spletne aplikacije eDavki. Če zavezanec ne razpolaga z dostopom do interneta, pa obračun odda elektronsko na pristojnem davčnem uradu.

Objavljeno: Podjetnik, Marec 2009, www.podjetnik.si, Avtor: Mojca Kunšek

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Četrtek
od 19 do 29 °C

Petek
od 18 do 23 °C

Sobota
od 16 do 27 °C

Nedelja
od 15 do 30 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat