| 

Poslovne priložnosti

Skoraj 500 milijonov evrov za pet namenov

Skoraj 500 milijonov evrov za pet namenov

SID banka pripravlja vrsto dolgoročnih in kratkoročnih ukrepov

Letos bodo podjetjem na voljo namenska sredstva, ki jih je SID banka ponudila poslovnim bankam konec decembra 2008 in januarja 2009 - skupaj 474 milijonov evrov.

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in osebe javnega prava bodo sredstva lahko uporabili za financiranje investicij in oziroma ali obratnih sredstev za več namenov:

1. za financiranje gospodarskih spodbud (malih in srednjih podjetij, podjetništva, razvojnih projektov, pospeševanja ustanavljanja novih podjetij, dejavnosti, povezanih z vključevanjem v naloge in programe izvajalcev podjetniškega, inovativnega in finančnega okolja);

2. za financiranje mednarodnih gospodarskih poslov in mednarodnega gospodarskega sodelovanja (na primer dolgoročnih poslovnih transakcij, ki udeležencem omogočajo vstop in poslovanje na tujih trgih, povezanih uvoznih transakcij, priprave na mednarodne gospodarske posle, investicij in projektov, potrebnih za trajnostno rast izvoza in internacionalizacijo gospodarstva, skupnega nastopa na tretjih trgih z domačimi, tujimi ali mednarodnimi subjekti);

3. za financiranje raziskav in razvoja (na primer povečevanje konkurenčnosti, razvoja v okviru nacionalnih raziskovalnih in razvojnih programov, promocije inovativnosti in pospeševanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter prenosa znanja in zagotavljanja podpore nosilcem projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev);

4. za financiranje varovanja okolja in energetske učinkovitosti (na primer ukrepov za varstvo narave, ustreznega ravnanja z odpadki, ustrezne rabe naravnih dobrin, naložb v infrastrukturo varstva okolja, izrabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije);

5. za financiranje gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja (na primer izboljšanje cestne, komunalne in druge infrastrukture, obnove in razvoja ter prenove mest).

Zaradi finančne krize pa je banka že novembra poslovnim bankam ponudila sto milijonov evrov za financiranje obratnega kapitala malih in srednjih podjetij (MSP), da bi jih podprla pri izvajanju njihovih mednarodnih gospodarskih poslov.

Spodbujanje razvoja in delovanja malih in srednjih podjetij je ena osrednjih dejavnosti banke in letos bo banka pri zagotavljanju sredstev za ta podjetja sodelovala s tujimi finančnimi institucijami, kot sta EIB in KfW, in s slovenskimi institucijami, kot sta agencija za tehnološki razvoj (TIA) in Slovenski podjetniški sklad (SPS) ter z ministrstvom za gospodarstvo , pravi član njene uprave Jožef Bradeško. Banka namerava uvesti tudi pozavarovalne sheme za zavarovanje posojil MSP, da bi kreditiranje pospešili.

Za izvoznike bo banka pripravila še nekaj dodatnih ukrepov. Med drugim sprostitev limitov za nemarketabilna zavarovanja izvoznih posojil in investicij, povečanje obsega zavarovanih izvoznih poslov in neposrednih investicij v tujino, financiranje in zavarovanje že začetih investicij v tujini, sprostitev možnosti naknadnega zavarovanja že začetih projektov in investicij ter po potrebi zagotovitev sredstev (skupaj z dozdajšnjim investitorjem) za dokončanje že začetih investicij.

Z ministrstvom za gospodarstvo banka pripravlja tudi kratkoročne ukrepe za MSP. Cilji teh ukrepov so reševanje likvidnostnih težav podjetij, krepitev njihove konkurenčne sposobnosti, spodbujanje gospodarske in izvoznih dejavnosti, zlasti pa zagotavljanje čim višje posojilne aktivnosti poslovnih bank.

Te ukrepe bo izvajalo ministrstvo za gospodarstvo samostojno ali prek podjetniškega sklada, TIA in banke SID z garancijami za posojila, investicijami v tehnološko opremo, sofinanciranjem razvojnih naložb, delovanjem sklada tveganega kapitala, s podporo internacionalizaciji malih in srednjih podjetij ter mobilnosti kadrov.

Vir in informacije: Finance, 20.1.2009, www.finance.si, Avtor: Vera Avšič

sorodni članki