| 

Uporabne informacije

Ureditev računovodenja za mala in srednja podjetja (MSP) v EU

Ureditev računovodenja za mala in srednja podjetja (MSP) v EU

Računovodenje in revizija sta bili eni izmed prvih področij, ki sta bili usklajeni na evropski ravni. To področje urejajo t.i. računovodske direktive: Četrta (oblika in vsebina računovodskih izkazov), Sedma (konsolidacija) in osma (revidiranje).

Te direktive so bile zaradi prilagajanja spremenjenemu poslovnemu okolju od svojega sprejetja večkrat posodobljene. Zadnje spremembe so bile potrebne tudi zaradi uvedbe modela vrednotenja po pošteni vrednosti. Temeljna vsebina direktiv se pa ni spremenila. Upoštevanje določb direktiv za mala in srednja podjetja (MSP) predstavlja veliko upravno breme.

Merila za določanje velikosti podjetij vsebuje Četrta direktiva, države članice pa jih prenesejo v nacionalno zakonodajo. Ta merila so: število zaposlenih, bilančna vsota ter prihodki iz poslovanja. Kar 99 odstotkov podjetij v Evropi, po kriterijih za določanje velikosti podjetij, spada med mala podjetja. Zaradi izrednega pomena malih družb v EU je bila sprejeta leta 2000 Evropska listina o malih podjetjih, v kateri države članice izražajo podporo izboljšanju normativnega okolja malih podjetij. Tako je bilo na tej podlagi sprejeto tudi Priporočilo Evropske komisije 2003/361/ES o določitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij. Pragi za določanje malih in srednjih podjetij v tem dokumenti se razlikujejo od tistih iz Četrte direktive, saj je razvrščanje namenjeno tudi uporabi pri drugih namenih - npr. izboljšanju regulativnega okolja, pomoči pri ustanavljanju.

Pojem mikro družbe v okviru slovenskega bilančnega prava

Bilančno pravo v EU mikro družbe ne pozna. Družbe razvršča zgolj na male, srednje in velike na podlagi meril, ki jih vsebuje tudi 55. člen ZGD-1 Z zadnjo spremembo zakona o gospodarskih družbah je v 55. členu ZGD-1 vnesen institut mikro družbe, ki pa v okviru poglavja o računovodenju nima posebne obravnave. Zanjo se uporabljajo določbe, ki sicer veljajo za male družbe - torej so mikro podjeta v tem smislu le del malih podjetij. S tem je podana zakonska podlaga, da lahko ZGD-1 in pa tudi drugi predpisi določijo mikro družbam posebno ureditev.

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

  • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
  • čisti prihodki od prodaj ne presegajo 2.000.000 eurov, in
  • vrednost aktive ne presega 2.000.000 eurov.

Vir: Priročnik Praktični vodič po računovodstvu

sorodni članki