| 

Uporabne informacije

Zaposlovanje tujcev - procedure

Zaposlovanje tujcev - procedure

V Sloveniji poznamo dva načina zaposlovanja tujih delavcev, in sicer za delavce iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švicarske konfederacije ter za delavce, ki so državljani tretjih držav (BiH, Srbija, Hrvaška, Makedonija …).

Delo državljanov iz držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije

Z vstopom Slovenije v EU se je Slovenija obvezala, da za države članice EU, EGP in Švicarske konfederacije ne bo uporabljala določb Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur.l. RS št. 76/2007), ampak bo omogočen prost dostop do slovenskega trga dela in zaposlovanja. To pomeni, da ti tujci ne potrebujejo delovnega dovoljenja, niti dovoljenja za prebivanje, ampak je zanje potrebna le sklenitev delovnega razmerja na podlagi pogodbe o zaposlitvi in prijava v socialno zavarovanje. Ta prijava se z obrazcem M1/M2 opravi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Prijavo v zavarovanje je delodajalec dolžan opraviti v 10 dneh po začetku dela tujca. Obrazcu mora delodajalec priložiti še kopijo pogodbe o zaposlitvi, obrazec Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela – PD-1 (potreben je le v primeru, če bo tujec v Sloveniji več kot 3 mesece) in kopijo osebnega dokumenta.
V kolikor se želi v Sloveniji zaposliti družinski član državljana EU (pa ta družinski član ni državljan držav EU, EGP in Švicarske konfederacije), ne potrebuje delovnega dovoljenja, ampak mora svojo pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela dokazovati z dovoljenjem za prebivanje zaradi združitve družine.

Delo državljanov iz tretjih držav

Zaposlitev omenjenih tujcev je možna le ob predhodni pridobitvi delovnega dovoljenja. Trenutno poznamo v Sloveniji tri vrste delovnih dovoljenj:
1. osebno delovno dovoljenje
Za osebno delovno dovoljenje zaprosi tujec sam. To delovno dovoljenje je vezano na poseben status tujca oziroma naravo dela. Osebno delovno dovoljenje omogoča tujcu prosto izbiro dela in zaposlitve ter je podlaga za pridobitev dovoljenja za prebivanje, ki ga izdaja slovensko diplomatsko konzularno predstavništvo v tujini oziroma pristojna Upravna enota v Republiki Sloveniji.
• osebno delovno dovoljenje za samozaposlitev tujca
Tujec lahko ustanovi družbo ali se registrira kot samostojni podjetnik, če ima veljavno osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta, treh let ali za nedoločen čas. Za osebno delovno dovoljenje enega leta lahko tujec zaprosi, če ima izpolnjene naslednje pogoje: da ima veljavno dovoljenje za prebivanje, da je pred registracijo oziroma vpisom na podlagi dovoljenja za prebivanje vsaj eno leto prebival v Republiki Sloveniji, da izkaže finančna sredstva v višini 10.000 evrov in da izkaže lastništvo poslovnega prostora ali objekta oziroma ustrezno najemno pogodbo za ta prostor.
• osebno delovno dovoljenje do treh let
Za to delovno dovoljenje lahko zaprosi: ožji družinski član slovenskega državljana, ki ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine; ožji družinski član tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas, ki ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, zaradi združitve družine, če je pred tem najmanj dve leti že bival v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje; slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v ravni vrsti, ki nima slovenskega državljanstva; samozaposleni tujec, ki je v Republiki Sloveniji dve leti neprekinjeno samozaposlen in je vpisan v poslovni register; tujec z najmanj poklicno izobrazbo, ki je bil zadnji dve leti pred vložitvijo vloge neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovemu pravnemu predniku; delovni migrant, ki je bil zadnji dve leti pred vložitvijo vloge neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovemu pravnemu predniku; tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo, če si v roku enega leta od pridobljenega naziva najde delodajalca ali se samozaposli; tujec, ki je v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in si v roku enega leta najde delodajalca ali se samozaposli; ožji družinski član tujca iz prejšnje navedbe; ožji družinski član tujca s statusom raziskovalca; oseba s subsidiarno zaščito.
• osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas
Za to delovno dovoljenje lahko zaprosi begunec ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
• osebno delovno dovoljenje za čas, določen s posebnim zakonom
Za to delovno dovoljenje lahko zaprosi prosilec za mednarodno zaščito in oseba z začasno zaščito.
• osebno delovno dovoljenje na podlagi mednarodnih pogodb
Osebno delovno dovoljenje se lahko izda tudi v primerih in za čas, kot ga določa mednarodna pogodba.

2. dovoljenje za zaposlitev
Ta vrsta delovnega dovoljenja je najbolj pogosta in se izdaja le na podlagi vloge delodajalca. Ker je postopek pridobivanja dovoljenja precej zapleten, nemalokrat prisili delodajalca, da ob vsej potrebni birokraciji v času pridobivanja dovoljenja odneha. Dovoljenje za zaposlitev se izda pod pogojem, da v evidenci Zavoda za zaposlovanje ni ustreznih domačih brezposelnih oseb in se pridobi praviloma za dobo enega leta.
Poleg vloge za pridobitev dovoljenja za zaposlitev morata delodajalec in tujec Zavodu za zaposlovanje predložiti naslednje dokumente:
a.) v primeru prve ali nove zaposlitve (delodajalec je d.o.o., s.p., d.d. …):
• podatki o izpolnjevanju pogojev delodajalca
? podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register,
? pisno obvestilo pristojne območne službe zavoda o ustreznih kandidatih v evidenci brezposelnih oseb,
? izjava delodajalca o šestmesečnem poslovanju na predpisanem obrazcu,
? dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela,
? pogodbo o zaposlitvi,
? prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD-1.
• podatki o izpolnjevanju pogojev tujca
? fotokopija potnega lista tujca,
? dokazilo o ustrezni izobrazbi,
? v primeru zaposlitve tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma tujca, ki je sorodnik delodajalca do tretjega kolena v ravni vrsti, se izjave delodajalca o šestmesečnem poslovanju ne prilaga,
? za tujca, ki je sorodnik delodajalca, se k vlogi priloži še dokazilo, da je sorodnik delodajalca do tretjega kolena v ravni vrsti.

b.) v primeru prve ali nove zaposlitve pri delodajalcu, ki je fizična oseba (nima registrirane dejavnosti)
• podatki o izpolnjevanju pogojev delodajalca
? fotokopija osebnega dokumenta iz katerega je razvidno prebivališče v Republiki Sloveniji,
? pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca in tujca,
? pisno obvestilo pristojne območne službe zavoda o ustreznih kandidatih v evidenci brezposelnih oseb,
? prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD-1.
• podatki o izpolnjevanju pogojev tujca
? fotokopija potnega lista tujca,
? dokazilo o ustrezni izobrazbi,
? podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji.

Pri pridobitvi dovoljenja za zaposlitev obstajajo primeri, ko ni treba, da je izpolnjen pogoj, da v evidenci Zavoda za zaposlovanje ni ustreznih domačih brezposelnih oseb. To velja za deficitarne poklice (poklici, ki jih na slovenskem trgu dela primanjkuje), športnike, kulturnike, lektorje, znanstvenike, družinske člane tujca z visokošolsko izobrazbo … V teh primerih se namesto pisnega obvestila Zavoda za zaposlovanje priloži mnenja pristojnih organov (pristojnega ministrstva v primerih zaposlitve tujega strokovnjaka, učitelja, profesorja, lektorja, kulturnika, Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez v primeru zaposlitve športnika, trenerja sli strokovnega delavca, pristojnega organa v Republiki Sloveniji o izpolnjevanju pogojev tujega strokovnjaka za delo v jedrskih objektih).

c.) v primeru izdaje dovoljenja za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih
Poleg navedenih podatkov iz točke a.) se k vlogi predloži še:
? podatek, da je tujec najmanj šest mesecev neprekinjeno zaposlen pri prvem delodajalcu,
? sporazum med delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen, delodajalcem, ki želi tujca zaposliti, in tujcem (tripartitni sporazum).

Po prvi zaposlitvi se lahko delovno dovoljenje pri istem delodajalcu in za isto delo spet podaljša za čas do enega leta. Vlogo za podaljšanje delovnega dovoljenja mora delodajalec vložiti 60 dni oziroma najpozneje 30 dni pred iztekom predhodnega delovnega dovoljenja.

d.) v primeru podaljšanja dovoljenja za zaposlitev, če je delodajalec pri prvi zaposlitvi tujca zaprosil za izdajo dovoljenja za zaposlitev za čas, krajši od enega leta
? podatek o socialnem zavarovanju,
? podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji,
? podatek o prijavi začetka dela tujca.

e.) podaljšanje po enoletni zaposlitvi
• podatki o izpolnjevanju pogojev delodajalca
? podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register,
? pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca in tujca,
? prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD-1 (samo, če tujec prehaja na drugo delovno mesto).
• podatki o izpolnjevanju pogojev tujca
? fotokopija potnega lista tujca,
? podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji.

V kolikor delodajalec pravočasno vloži vlogo za podaljšanje delovnega dovoljenja, podaljšanje tega pa ni izdano do izteka predhodnega delovnega dovoljenja, zavod izda potrdilo o vloženi vlogi, ki velja kot dovoljenje za zaposlitev do dokončnosti odločbe o podaljšanju dovoljenja za zaposlitev.

3. dovoljenje za delo
Dovoljenje za delo se izda z vnaprej določeno časovno omejitvijo. Na podlagi tega delovnega dovoljenja se lahko tujec zaposli v Republiki Sloveniji v skladu z namenom, za katerega mu je bilo dovoljenje za delo izdano. Za pridobitev tega delovnega dovoljenja ni potrebno predhodno preverjanje razmer na trgu dela. Vrste dovoljenj za delo:
• čezmejno izvajanje storitev tujih podjetij z napotenimi delavci,
• tuji napoteni delavci na dodatnem izobraževanju v slovenskih gospodarskih družbah,
• tuji napoteni delavci, ki izvajajo dodatno izobraževanje slovenskih delavcev v slovenskih gospodarskih družbah,
• nameščanje tujih delavcev,
• gibanje oseb znotraj združb,
• usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev,
• sezonsko delo tujcev,
• dovoljenje za delo tujih zastopnikov družb,
• pogodbene storitve tujcev na podlagi dovoljenja za delo.

Po pridobitvi delovnega dovoljenja si mora tujec urediti tudi dovoljenje za prebivanje. Prvo dovoljenje za prebivanje si tujec praviloma uredi na diplomatsko konzularnem predstavništvu v državi, kjer prebiva. Podaljšanje si uredi na pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji. Za ureditev dovoljenja za prebivanje tujec potrebuje naslednje dokumente: pogodbo o zaposlitvi, delovno dovoljenje, fotografijo, overjeno kopijo potnega lista, potrdilo o neto plači, urejeno komercialno zavarovanje.

Ko ima tujec pridobljeno delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje, si uredi še socialno zavarovanje:
- v primeru osebnega delovnega dovoljenja si tujec to urediti sam,
- v drugih primerih pa mu to uredi delodajalec.
Prijavo je treba urediti v 15 dneh po pridobitvi dovoljenja za prebivanje oziroma v 10 dneh, v kolikor je tujec pred izdajo delovnega dovoljenja že imel dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji. Za prijavo tujca v socialno zavarovanje mora delodajalec oziroma tujec poleg izpolnjenega M1/M2 obrazca predložiti še potrjen PD-1 obrazec, pogodbo o zaposlitvi, delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje. Kasneje si mora tujec urediti še slovensko davčno številko, odpreti osebni račun in pridobiti slovensko delovno knjižico.

Pa veselo na delo!

Beti Božnar, mojedelo.com

sorodni članki