| 

Uporabne informacije

Nadaljevanje pomena Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Nadaljevanje pomena Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Zaposleni so upravičeni do dela dobička, saj so ga soustvarili. S tem se omogoča zaposlenim še višja produktivnost, motiviranost in tudi dolgoročno donosnost družbe.


Izplačilo udeležbe pri dobičku je možno na dveh osnovah:

  • izplačilo preko dividend,
  • izplačilo udeležbe pri dobičku, kot ene od oblik dohodka iz delovnega razmerja.

Dividendo oz. udeležbo pri dobičku v d. o. o. lahko prejmejo le imetniki delnic oz. imetniki poslovnih deležev, saj se tak tip dohodka razdeli le, če je obstaja med udeležencem in prejemnikom korporacijsko pravno razmerje. Oseba, ki lastniške udeležbe v družbi nima, ne more prejeti dohodka v obliki dividende. Zaposleni, ki v družbi ni delničar ali družbenik, pri izplačilu udeležbe pri dobičku, dividende ne prejme. Zanj se tak dohodek za namene obdavčitve opredeli kot dohodek iz delovnega razmerja in ne kot dividenda.

Če družba zaposlenemu, ki ni družbenik, želi izplačati udeležbo pri dobičku, mora najprej za oblikovanje vira za izplačilo ustvariti čisti dobiček, to pomeni, da od ustvarjenega dobička plača davek od dohodkov pravnih oseb. Šele čisti dobiček je vir za izplačilo udeležbe zaposlenih.

Zakon predvideva delniško in denarno shemo delitve dobička med delavce.

Denarna shema se uporablja za vse kapitalske družbe in omogoča denarna izplačila. Delavcu pripadajo tudi obresti in sicer za obdobje od pridobite pravice do pripadajočega zneska dobička do dejanskega izplačila zneska. Delniška shema namenjena za javne delniške družbe in omogoči nagrado v obliki delnic, izberejo jo lahko družbe, katerih delnice kotirajo na organiziranem trgu (borzi). Družba mora shemo izbrati vnaprej, izvajati jo mora ves čas dogovorjenega obdobja, prehod iz ene v drugo obliko pred iztekom veljavnosti posamezne sheme ni mogoč.

ZUDDob temelji na načelih prostovoljnosti, enakosti in skrbnosti. Načela zagotavljajo pravno varnost in pravilni postopek določenosti pravic delavcev na dobičku družbe, kjer je zaposlen.

Načelo prostovoljnosti in neprenosljivosti pomeni, da je udeležba prostovoljna za delavce in družbo in narekuje, da se pravica do udeležbe pri dobičku ne more prenašati.

Načelo enakosti pomeni, da morajo pri dobičku biti pod enakimi pogoji udeleženi vsi delavci v skladu z zakonom in ne morejo tako družbeniki, niti poslovodstvo drugače določiti. Merila, ki se za določitev zneskov uporabijo, morajo biti določena vnaprej, pri čemer mora biti nujno prisotno merilo o višini plače zaposlenega in število dni prisotnosti zaposlenega na delu.

Načelo skrbnosti pomeni, da vsi ki dajo pobudo ali sodelujejo pri pripravi in udeležbi pri dobičku, morajo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.

Vir: Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.; Priročnik Direktor – ZEN vodenja

sorodni članki