| 

Uporabne informacije

Pomen Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Pomen Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDoB) je eden izmed zakonov, katerega mora vsaj v osnovi poznati vsak direktor. Namreč ta zakon sistemsko in pregledno ureja področje nagrajevanja zaposlenih pri ustvarjenem dobičku.

Zakon ureja:

  • udeležbo delavcev pri dobičku družbe in udeležbo v lastništvu družbe,
  • pogodbo o udeležbi pri dobičku,
  • postopek za sklenitev pogodbe,
  • denarno in delniško shemo in
  • pogoje za pridobitev olajšav pri davkih in prispevkih za socialno varnost oziroma davčne olajšave.
     

Kaj je udeležba delavcev pri dobičku? ZUDDob se uporablja samo za kapitalske družbe, ki jih določa ZGD-1. Delniška shema velja samo za delniške družbe, katerih delnice so uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev. Udeležba zaposlenih v ustvarjenem dobičku ni edini način nagrajevanja in spodbujanja učinkovitosti zaposlenih. Zaposleni lahko dobijo plačilo iz naslova nagrajevanja v različnih oblikah, kot so stimulacija, trinajsta plača, božičnica in podobne oblike.

Vir za izplačilo udeležbe pri ustvarjenem dobičku je čisti dobiček (to je dobiček po plačilu davka od dohodka pravnih oseb, ki ga družba plača državi), medtem ko je vir za ostale oblike nagrajevanja že ustvarjeni prihodek. Udeležba pri dobičku je prostovoljna, tako za delavce kot za družbo. Pravica do udeležbe pri dobičku ni prenosljiva. Vključitev nobene od pogodbenih strank ni obvezna in prisiljena, kar pomeni, da morajo zaposleni, poslovodstvo in družbeniki doseči dogovor, ki bo zanje najbolj optimalen.

Pogodba o udeležbi pri dobičku je pogodba, s katero se uredi pravica delavca do udeležbe pri dobičku in s katero se družba zaveže, da bo delavcem izplačala del dobička v skladu z dogovorjeno denarno ali delniško shemo. Pogodba mora veljati za vse delavce in ne sme izključevati nobenega delavca. Delavec ima pravico, da se s pisno izjavo kadarkoli odpove udeležbi pri dobički ali odstopi od že sklenjene pogodbe. Pogodba lahko določa, da mora biti delavec za pridobitev pravice do udeležbe pri dobički v delovnem razmerju v družbi določeno časovno obdobje.

Posebne omejitve so:

  • da družba lahko delavcem izplača največ 20 % čistega dobička posameznega poslovnega leta,
  • ne več kot 10 % letnega bruto zneska plač, izplačanih v družbi v poslovnem letu in
  • najvišji znesek, ki ga delavec lahko prejme, ne sme presegati 5.000 €.

Vsi trije kriteriji morajo biti izpolnjeni hkrati!

Vir: Priročnik Direktor – ZEN vodenja

sorodni članki