| 

Uporabne informacije

Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) določa, da se je delavec dolžan stalno izobraževati v skladu s potrebam delovnega procesa. Delodajalec pa je dolžan zagotavljati izobraževanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa. V skladu s potrebami izobraževanja napoti delavca na izobraževanje.

Delodajalec v internih aktih predvidi potrebo po kadrih in strokovnem izobraževanju. Na podlagi sistematizacije delovnih mest se pripravi načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja v podjetju. Stroški izobraževanja se priznajo kot odhodek, če so neposredno potrebni za pridobitev prihodkov in gospodarskih koristi podjetja tre nimajo značaja privatnosti in so v skladu z običajno poslovno prakso.

Slovenski računovodski standard 15 (2006), ki obravnava stroške dela in stroške povračil zaposlencem, pojasnjuje (zap. št. 15.26), da so stroški šolnin in štipendij, ki so v neposredni povezavi s poslovanjem podjetja, stroški storitev.

Boniteta je vsaka ugodnost v obliki izdelka, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalce ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Boniteta je izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana, razen če je to plačilo delodajalca za dopolnilno izobraževanje ali usposabljanje delojemalcev, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca.

Vir: Obrtnik, 11/2008, Obrtnikov svetovalec, pripravil Marko Ocvirk univ.dipl.ekon.

sorodni članki