| 

Uporabne informacije

Kaj je ponudba?

Kaj je ponudba?

Ponudba je določeni osebi dan predlog za sklenitev pogodbe, ki vsebuje vse bistvene sestavine te pogodbe, tako
da bi se s sprejemom ponudbe pogodba lahko sklenila. Predlog, naslovljen nedoločenemu številu oseb, ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, se šteje kot vabilo k dajanju ponudb, če iz okoliščin ne izhaja drugače, torej ne gre za ponudbo. Prav tako se poslani katalogi, ceniki, tarife in druga obvestila ter oglasi v tisku, z letaki, po radiu, TV, ne štejejo kot ponudba, ampak kot vabilo k ponudbi pod objavljenimi pogoji.

POZOR! Pošiljatelj takšnih vabil odgovarja za škodo, ki je nastala ponudniku, če brez utemeljenega razloga ne sprejme njegove ponudbe.

Kako ponudba učinkuje?
Ponudba ponudnika veže, razen če je izključil svojo obveznost, da ostane pri ponudbi ali če ta izključitev izhaja iz
okoliščin posla. Vezanost na ponudbo pomeni, da je ponudnik dolžan skleniti pogodbo pod pogoji iz ponudbe, če
naslovnik sprejme ponudbo.
Kdaj ponudnik ponudbo lahko umakne?
Ponudnik ponudbo lahko umakne, če je naslovnik prejel umik, preden je prejel ponudbo ali sočasno z ponudbo. Če naslovnik prejme umik po tem, ko je prejel ponudbo, ta umik ni veljaven in ponudba veže.

Do kdaj ponudba veže?
1. možnost: rok, do katerega mora biti ponudba sprejeta, JE določen:
• ponudba veže do izteka tega roka (npr. do izteka 15 dni);
2. možnost: rok, do katerega mora biti ponudba sprejeta, NI določen:
• če je ponudba dana odsotni osebi (v pisemski obliki, telegram, e-pošta, ...): ponudba veže toliko časa, kolikor
je običajno, da ponudba prispe do naslovnika, da jo ta preuči, o njej odloči in da odgovor prispe nazaj do
ponudnika;
• ponudba, ki je dana ustno, mora biti sprejeta takoj, razen če iz okoliščin izhaja, da je potreben določen čas za
premislek.

V kakšni obliki mora biti dana ponudba?
Ponudba za sklenitev pogodbe, za katero zakon zahteva posebno obliko (npr. pisno), mora biti dana v taki obliki.
To velja tudi za sprejem ponudbe.
Kdaj se šteje, da je ponudba sprejeta?
Ponudba je sprejeta, ko ponudnik prejme izjavo naslovnika, da sprejema ponudbo.

Ponudba je sprejeta tudi, če naslovnik pošlje stvar ali plača kupnino ali če stori kaj drugega, kar se na podlagi
ponudbe, prakse, vzpostavljene med strankama, ali običaja lahko šteje za izjavo o sprejemu. Sprejem učinkuje v
trenutku, ko je bilo dejanje storjeno, če je bilo storjeno v rokih, ko ponudba še veže.

POZOR! Molk naslovnika se ne šteje za sprejem ponudbe.
Brez učinka so določila v ponudbi, da bosta molk ali kakšna druga opustitev naslovnika (npr. če poslane stvari ne vrne nazaj v določenem času) veljala za sprejem ponudbe. Obstajajo pa tudi izjeme, ko se molk šteje za sprejem ponudbe.

Vir: Hitri pravni e-priročnik, Osnovno o pogodbah, www.informiran.si

sorodni članki