| 

Uporabne informacije

Kaj je osebno dopolnilno delo?

Kaj je osebno dopolnilno delo?

Ali poznate pojem "osebno dopolnilno delo" in kaj le-ta pomeni? Pojem osebno dopolnilno delo, vrste osebnega dopolnilnega dela ter postopek priglasitve teh del določa Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del, objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/2002 z dne 05.04.2002 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik.

Osebno dopolnilno delo

Za osebno dopolnilno delo se šteje:

 • kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače (prvi odstavek 12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Uradni list RS, št. 36/00 - v nadaljnjem besedilu: zakon), pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače, in so dela določena v točki A priloge 1, ki je sestavni del pravilnika;
 • za osebno dopolnilno delo se pod pogojem iz drugega ostavka 12. člena zakona šteje tudi izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti, in je določeno v točki B priloge 1.

Priloga 1 pravilnika vsebuje seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo:

A) Dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela:

 1. občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno ter vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin ter delo na kmetiji;
 2. občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu;
 3. izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo ipd.) ter prodaja teh izdelkov;
 4. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;
 5. mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način;
 6. občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način.

B) Izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov domače in umetne obrti, ki so izdelani iz naslednjih materialov:

 1. glina in keramika;
 2. steklo;
 3. volna, bombaž, lan, konoplja in druga naravna vlakna;
 4. šibje, ličje, trsje, slama;
 5. les;
 6. živila;
 7. vosek;
 8. naravno usnje;
 9. kovina;
 10. kamen.

 

Pod kakšnimi pogoji lahko opravljamo osebno dopolnilno delo?

Posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo, dokler sta izpolnjena pogoja za opravljanje osebnega dopolnilnega dela iz tretjega odstavka 12. člena zakona, ki pravi da se lahko osebna dopolnilna dela opravljajo pod pogojem, če letni prihodki iz naslova tega dela ne presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta, in če so določena v pravilniku o delih, ki jih je šteti za osebno dopolnilno delo ter o postopku priglasitve teh del, ter če je vpisan v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

Letni prihodek iz prejšnjega odstavka ugotavlja davčni urad, kjer je posameznik vpisan v davčni register na podlagi podatkov o prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela (v nadaljnjem besedilu: davčni urad).

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora davčnemu uradu trimesečno do desetega dne v mesecu dostaviti podatke o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela za pretekle 3 mesece na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del pravilnika. V podatkih o doseženem prihodku morajo biti navedeni skupni znesek doseženega prihodka ter posamezni zneski in številke ter datumi računov, ki so bili izstavljeni za opravljeno osebno dopolnilno delo.

Če posameznik ne dostavi podatkov iz prejšnjega odstavka, mu davčni urad postavi dodatni rok, ki ne sme biti daljši od 8 dni, v katerem ga pozove k dostavi teh podatkov. Če posameznik tudi v naknadno postavljenem roku ne dostavi podatkov o doseženem prihodku, davčni urad o tem v roku 8 dni po poteku dodatnega roka obvesti upravno enoto, na območju katere ima stalno oziroma začasno prebivališče. Davčni urad v roku 8 dni obvesti upravno enoto o preseganju letnega prihodka.

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora izdati račun za vsak posamično opravljen promet blaga, proizvodov oziroma storitev, najmanj v dveh izvodih, od katerih prejme enega kupec. Račun mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • zaporedno številko,
 • priimek in ime ter prebivališče in davčna številka izdajatelja,
 • kraj in datum izdaje,
 • specifikacijo opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga ali proizvodov in storitev z mersko enoto in ceno,
 • podpis izdajatelja računa.

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora kopije računov hraniti 10 let.


Priglasitev osebnega dopolnilnega dela

Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred pričetkom priglasiti upravni enoti, na območju katere ima stalno oziroma začasno prebivališče. Priglasitev osebnega dopolnilnega dela se opravi na obrazcu iz priloge 2 pravilnika. Če posameznik priglasitve ne predloži na predpisani način oziroma, če so vpisani podatki nepopolni, ga upravna enota pozove, da v 8 dneh priglasitev dopolni. Če posameznik priglasitve ne dopolni v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da jo je umaknil.

Upravna enota vpiše posameznika, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, v roku največ 8 dni po prejemu popolne priglasitve in mu o tem v nadaljnjem roku 8 dni izda potrdilo.

Seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, vsebuje naslednje podatke:

 • zaporedno številko vpisa,
 • ime in priimek ter naslov posameznika,
 • EMŠO in davčna številka,
 • dela, ki se opravljajo kot osebno dopolnilno delo,
 • datum vpisa, sprememb vpisa in izbrisa iz seznama zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

Posameznik mora priglasitev sprememb ter priglasitev prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela opraviti v roku 8 dni od spremembe oziroma prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela. Priglasitev sprememb opravljanja osebnega dopolnilnega dela, ki vključuje tudi spremembe osebnih podatkov, ter priglasitev prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela se opravi na isti način in z istim obrazcem, kot priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela.

Upravna enota izbriše posameznika iz seznama zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, če:

 • ne izpolnjuje več pogoja omejitve letnega prihodka za opravljanje osebnega dopolnilnega dela,
 • posameznik tudi v naknadno postavljenem roku ne dostavi podatkov davčnemu uradu,
 • ne opravlja več osebnega dopolnilnega dela.

Upravna enota obvesti osebo, ki je opravljala osebno dopolnilno delo o izbrisu iz seznama zavezancev v roku 8 dni od prejema obvestila davčnega urada oziroma od priglasitve prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela.

Vir: Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del, Uradni list RS, št. 30/2002, 05.04.2002

sorodni članki