| 

Uporabne informacije

Nepovratna evropska sredstva za razvoj kadrov

Nepovratna evropska sredstva za razvoj kadrov

Vrhunska podjetja dolgoročno uspešnost gradijo na svojih zaposlenih

Vrhunska podjetja dolgoročno uspešnost gradijo na svojih zaposlenih, predvsem z vlaganji v njihovo izobraževanje in usposabljanje, ki večata tako strokovnost kot zadovoljstvo posameznika. Eden izmed ključev, ki odpirajo vrata do višje usposobljenosti zaposlenih, so javni razpisi centraliziranih in decentraliziranih programov, namenjeni izključno razvoju kadrov, za katere lahko podjetja pridobijo tudi nepovratna evropska sredstva.

V Sloveniji sta poleg zavoda za zaposlovanje, ki z mnogimi subvencijami pripomore k povečanju zaposljivosti in zaposlenosti, še dve pomembni ustanovi. Ti z nepovratnimi evropskimi sredstvi pomagata podjetjem in posameznikom, da se izobražujejo in usposabljajo doma in v tujini.

Na skladu je odprtih šest razpisov

Prva od omenjenih ustanov je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (sklad), prej Ad futura. Ustanovljena je bila z namenom dodeljevanja sredstev za vlaganje v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.

Izvaja instrumente ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ministrstva za gospodarstvo, ministrstva za šolstvo in šport ter ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vsi razpisi s področja razvoja kadrov in štipendij se bodo tako s posameznih ministrstev sčasoma prenesli na sklad. Tako se je že zgodilo z javnim razpisom za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost, ki je bil še letos pod okriljem zavoda za zaposlovanje, zdaj pa je pod pristojnostjo sklada. Ta razpis je za prihodnji dve leti že končan, naslednji pa bo šele leta 2010.

V okviru razvoja kadrov sklad sofinancira dejavnosti povezovanja znanstveno-raziskovalnega področja in gospodarstva, spodbuja sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, univerzami in gospodarstvom, izvaja instrument razvojniki za gospodarstvo, spodbuja prehod raziskovalcev iz institucij znanja v gospodarstvo ter pomaga pri oblikovanju interdisciplinarnih skupin za delo pri projektih v gospodarstvu.

Z nepovratnimi sredstvi pomaga tudi pri izpopolnjevanju podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu, sofinancira izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij ter sofinancira izobraževanje in usposabljanje odraslih. Prav tako sofinancira poklicno izmenjavo kadrov (job rotation), dejavnosti iz poklicnega in strokovnega izobraževanja, dejavnosti praktičnega usposabljanja ter instrumente, ki jih je izvajala Ad futura. Zdaj je na skladu odprtih šest razpisov.

Prve razpise bodo objavili oktobra

Druga ustanova, ki podpira razvoj kadrov z nepovratnimi sredstvi, je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). CMEPIUS kot slovenska nacionalna agencija, ki pripomore k uspešnosti programa Vseživljenjsko učenje, sofinancira mednarodne razvojne projekte s področja splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter tudi mednarodno mobilnost, ki ji v novi finančni perspektivi zaradi doseganja lizbonskih ciljev namenjajo največ sredstev.

Glavna programa, ki podjetjem v Sloveniji omogočata sofinanciranje na področju razvoja kadrov v okviru mobilnosti, sta Erasmus (usposabljanje učnega osebja in drugih zaposlenih) in Leonardo da Vinci (projekti mobilnosti za osebe na trgu delovne sile). Prvi omogoča usposabljanje pri partnerskih institucijah ali v drugih organizacijah, možno pa je tudi gostovanje tujega strokovnjaka iz podjetja pri instituciji nosilki listine Erasmus.

Drugi program je namenjen praktičnemu usposabljanju zaposlenih posameznikov v tujini. CMEPIUS zdaj nima odprtih razpisov, pričakujemo pa, da bodo prvi objavljeni že oktobra.

Raziskovalce spodbujajo k nadaljevanju kariere

Različna strokovna usposabljanja zaposlenih v okviru programa Vseživljenjsko učenje so mogoča tudi prek razpisov, ki jih objavlja evropska komisija v okviru Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualne storitve in kulturo.

Če se osredotočimo še na raziskovalce kot enega izmed ključnih kadrov v razvojnih podjetjih, je najprivlačnejši instrument za njihov razvoj v okviru centraliziranih programov gotovo poseben program Ljudje, ki jih spodbuja k začetku ali nadaljevanju znanstvene kariere. V okviru programa obstajajo akcija Marie Curie za začetno usposabljanje raziskovalcev ter evropske in mednarodne štipendije za reintegracijo in priznanja raziskovalcem. Zdaj sta v okviru programa Ljudje odprta dva razpisa.

Vedno na tekočem z dogajanjem

Aktualni so tudi razpisi za ocenjevalce projektnih prijav. S tem bodo zaposleni vedno v stiku z razvojem na področju, ki ga obvladujejo. Lahko postanejo ocenjevalci centraliziranih ali decentraliziranih programov. Možnosti za razvoj kadrov z nepovratnimi evropskimi sredstvi je tako več kot dovolj.

Vir in informacije: Finance, 24.9.2008, www.finance.si, Avtor: Metka Furlani

sorodni članki