| 

Postal sem podjetnik

Stopnje osebnega moralnega razvoja

Stopnje osebnega moralnega razvoja

01.10.2008 ob 11:50

Pomembne etične odločitve nastajajo večinoma v srednjem in najvišjem poslovodstvu organizacije oziroma podjetja, kjer je rutinskega določanja ves manj, analitično pa se umika intuitivnemu zaradi številnosti odločitev in pomanjkanja časa. Analitično odločanje porablja vse več moči, čim globlje in zanesljivejše hoče biti, zato prirastek koristi prej ali slej zaostane za rastjo porabe.

Odločanje v najvišjem managementu je v veliki meri intuitivno. Odlični managerji prekašajo povprečne, ker zmorejo poleg analitičnega odločanja tudi poslovno uspešne in etične intuitivne odločitve. Povečevanje deleža intuitivnih na račun analitičnih odločitev ima dobre (ustvarjalnost, zavzetost), pa tudi slabe (nepremišljenost, večje tveganje, večji stres zaradi etičnih dilem) lastnosti. Temelj vsakega analitičnega, še zlasti pa intuitivnega odločanja je vedenje o možnih filozofskih in zato etičnih konceptih.

Formalnih sodil za intuitivno odločanje ni, saj le malo vemo, kako poteka, in nemara tega nikdar ne bomo do konca ugotovili. Dokaj zanesljivo pa vemo, da na učinkovitost in uspešnost, na količino in kakovost intuitivnega odločajo zmožnosti odločevalca, pa tudi njegove vrednote - ali z drugimi besedami - stopnja osebnega etičnega razvoja. Raziskave kažejo, da traja osebni moralni razvoj človeka tja do zrelosti, do konca šolanja. Model osebnega moralnega razvoja po Kohlbergov, ki je prikazan v spodnji preglednici, pravi, da je moralni razvoj posameznika večstopenjski proces. Do najvišje stopnje ne pride vsakdo; zakrknjen zlikovec obtiči že na prvi.

Šest stopenj osebnega moralnega razvoja

Predkonvencionalna raven

1. Pokorščina in kazen

To je začetna stopnja, največkrat v otroštvu, ko se odločimo za pravilno ravnanje le zato, da se izognemo kazni in si prislužimo pohvalo. Na tej stopnji še ni zavesti o drugih in o njihovih potrebah; pravilnost ali nepravilnost dejavnosti odločajo samo neposredne posledice.
Sodelavec na tej stopnji ne krade le zato, ker ve, da ga bodo zanesljivo odkrili, kaznovali, nemara spravili v zapor. Seveda se vsak manager varuje takšnih sodelavcev.

2. Instrumentalna stopnja

Na tej stopnji se posameznik (ponavadi odraščajoč otrok) že zaveda potreb drugih ter jih upošteva, da si pridobi, kar bi rad. Pravilno ravnaje je pot do zadostitve lastnih želja. "Prav" je tisto, kar se zdi pošteno s stališča posameznika - poštena menjava, "daj-dam".
Sodelavec na tej stopnji bo delala nadure le, če bo zanje plačan, in to do zadnje minute.

Konvencionalna raven

3. Medosebna stopnja

Primerno vedenje je tisto, ki prinaša pohvalo, ker je všeč ali pomaga prijateljem, družini. Pravilno ravnanje je posledica konformnosti z običajnimi pričakovanji, največkrat pričakovanji večine. Na tej stopnji je pomembno biti dober, "priden", izkazovati dobre motive.
Sodelavec na tej stopnji bo predvsem skušal biti dober sledilec, ki je vselej prijazne, ki se izogiba sporom ali jih skuša zgladiti.

4. Stopnja reda in zakonitosti

Moralnega vedenja na tej stopnji ne določa več le mnenje prijateljev, družine, sodelavcev in drugih, ki jih posameznik ceni. Pravilno ravnanje postane dolžnost, pomeni spoštovanje avtoritet, vzdrževanje družbenega reda zaradi samega po sebi. Prevladuje privrženost narodu, deželi, zakonom. Človek gleda na druge kot posameznike in kot člane velikega družbenega sistema, v katerem imajo svoje vloge in dolžnosti.
Sodelavec na tej stopnji se togo drži pravil in predpisov organizacije ter navodil nadrejenih. Verjetno je, da se bo uprl nameri sodelavcev, pa tudi nadrejenih, da bi ravnali mimo predpisov ali pa bo takšno namero vsaj kritiziral.

Principalna raven

5. Stopnja družbene pogodbe

Na tej stopnji se človek zaveda, da imajo ljudje številne nasprotujoče si nazore, ki sežejo onkraj črke zakona. Pravila in predpisi sicer veljajo in jih je treba večidel neprizadeto izpolnjevati, vendar jih je po potrebi mogoče tudi spreminjati. Je pa nekaj absolutnih vrednot, kot sta življenje in svoboda, ki se jih je treba držati, čeprav vrednote posameznikov in celo mnenje večine kažejo drugače.
Sodelavec na tej stopnji se pri moralnih presojah že drži načela "kar največkrat koristi za kar največ ljudi".

6. Stopnja univerzalnih načel

Posameznik se vede tako, kot mu narekuje lastna vest, ki izhaja iz splošno veljavnih moralnih načel. Načela pa izhajajo iz pravičnosti, blaginje ljudi, enakosti človekovih pravic, spoštovanja človekovega dostojanstva.
Sodelavec na tej stopnji bo najbrž ravnal po univerzalnih moralnih načelih, čeprav bi bila pravila ali predpisi navzkriž z njimi.


Model skuša napovedati, kako se posamezniki v organizaciji odzivajo na moralne dileme nasploh in seveda tudi v poslovnem komuniciranju ter kako se odločajo v njih. Na predkonvencionalni ravni se ljudje odločajo zaradi neposrednih kazni in nagrad, kot jim narekuje trenutni osebni interes. Na konvencionalni ravni so odločitve v skladu z vedenjem, ki je moralno po mnenju skupin in institucij, kakršne so družba, družina ali vrstniki. Na najvišji, pokonvencionalni stopnji, ljudje presegajo avtoritete, običaje in norme ter ravnajo po moralnih načelih, ki so v skladu z občimi vrednotami družbe.

Napredovanje do višjih stopenj osebne moralne razvitosti je kompleksen proces, v katerem dozoreva človekova osebnost. Nanj je mogoče vplivati, ga pospeševati tako, da ljudi spodbujamo, naj motrijo zadeve z raznih gledišč, jih navajamo na logično razmišljanje in argumentirajo razpravljanje; izpostavljamo jih etičnim dilemam in jim nalagamo dolžnost, da odločajo o etičnih zadevah; spremljajo naj dokazovanje ljudi, ki razmišljajo na višji stopnji, in sodelujejo v snovanju in vzdrževanju pravične skupnosti.

Povzeto po Poslovno komuniciranje: Evropske razsežnosti, Maribor 2004

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Četrtek
od 13 do 23 °C

Petek
od 15 do 20 °C

Sobota
od 10 do 14 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat