| 

Uporabne informacije

Ponovno uvedene olajšave za investicije

Ponovno uvedene olajšave za investicije

Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l. 76/2008) in Zakona o dohodnini (Ur.l. 78/2008), prinaša zavezancem možnost uveljavljanja znižanja davčne osnove v višini 20% investiranega zneska.

Višina olajšav
Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar ne več kot 20.000€ in največ v višini davčne osnove. Znižanje davčne osnove znaša lahko največ 10.000€ v davčnem obdobju vlaganja in 10.000€ v davčnem obdobju po obdobju vlaganja.

Olajšave ne bodo priznane za investicije v:

  1. pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme;
  2. motorna vozila, razen osebnih avtomobilov in avtobusov na hibridni ali električni pogon in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, v prehodnem obdobju, v letu 2008 se olajšavo lahko uveljavlja za tovorna vozila z motorjem, ki ustrezajo zahtevam EURO V;
  3. neopredmetena dolgoročna sredstva, dobro ime in usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva (investicijska olajšava se ne more uveljavljati za investicije v zemljišča in zgradbe)

Pogoji za znižanje davčne osnove

  1. V primeru finančnega najema lahko znižanje davčne osnove uveljavlja zavezanec, ki opremo pridobi na podlagi finančnega najema.
  2. Da ima zavezanec (samostojni podjetnik) nepretrgoma v vsem davčnem obdobju vlaganja zaposlena najmanj enega delavca za polni delovni čas, zavezanec-pravna oseba pa najmanj dva delavca za polni delovni čas. Znižanje davčne osnove lahko uveljavlja tudi zavezanec-samostojni podjetnik, ki zaposli najmanj enega delavca za polni delovni čas vsaj tri mesece pred koncem davčnega leta in je delavec pri zavezancu zaposlen za poln delovni čas nepretrgoma še najmanj eno davčno leto po letu, za katerega zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove.

Obdobje uveljavljanja olajšave
Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati 10.000 € v posameznem davčnem obdobju skupaj z zmanjšanjem za takšna vlaganja v tekočem davčnem obdobju in največ v višini davčne osnove.

Odtujitev opreme, neopredmetega dolgoročnega sredstva
Če zavezanec proda, odtuji opremo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo prej kot v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od treh let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve. Za odtujitev se šteje tudi prenehanje zavezanca, izguba pravice do uporabe v primeru finančnega najema, prenos opreme oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva iz podjetja v gospodinjstvo (samostojni podjetnik), pri prenehanju s stečajem oziroma likvidacijo pa začetek stečajnega oziroma likvidacijskega postopka. Za odtujitev sredstva se ne štejejo prenos premoženja na novega zasebnika (prenos na naslednika – samostojni podjetnik), prenos na novo pravno osebo (preoblikovanje s.p. v družbo), prenos na prevzemno pravno osebo, zamenjava kapitalskih deležev ter združitve in delitve. Upoštevajo pa se olajšave in pogoji, ki bi veljali, če ne bi prišlo do prenosa premoženja, zamenjave kapitalskih deležev in združitve in delitve.
Olajšave za investicije zavezanec ne more uveljavljati v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Republike Slovenije oziroma EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

Olajšave za investicije v tovorna motorna vozila
Zavezanec lahko za leto 2008 uveljavlja znižanje davčne osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V.

Uporaba zakona:
Olajšave za investicije se uveljavljajo od 1. januarja 2008.

Vir: Obvestila September 2008k, Glasilo Območne obrtno-podjetniške zbornice Idrija

sorodni članki