| 

Uporabne informacije

Videonadzor vstopa v službene prostore

Videonadzor vstopa v službene prostore

Videonadzor vstopa v službene prostore: Video in avdio nadzor ter nadzor s pomočjo GPS tehnologije na delovnem mestu, 2. del

Oglejte si skupne praktične napotke oziroma smenice Informacijskega pooblaščenca vezane na najpogosteje zastavljena vprašanja s področja varstva osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo posamezni upravljavci zbirk osebnih podatkov. V tem prispevku je podan odgovor na vprašanje: Pod katerimi pogoji je dopusten videonadzor vstopa v službene prostore?

Vprašanje: Pod katerimi pogoji je dopusten videonadzor vstopa v službene prostore?

Odgovor: Videonadzor dostopa v uradne službene oz. poslovne prostore se skladno z določbami 75. člena ZVOP-1-UPB1 lahko izvaja, če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oz. poslovnih prostorov ali če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja delavcev. Odločitev sprejme pristojni funkcionar, predstojnik, direktor ali drug pristojen oz. pooblaščen posameznik osebe javnega sektorja ali osebe zasebnega sektorja. V pisni odločitvi morajo biti obrazloženi razlogi za uvedbo videonadzora. Uvedba videonadzora se lahko določi tudi z zakonom ali s predpisom, sprejetim na njegovi podlagi.

O izvajanju videonadzora je potrebno pisno obvestiti vse delavce v osebi javnega ali zasebnega sektorja, ki opravljajo delo v nadzorovanem prostoru. Zbirka OP v zvezi z nadzorom dostopa v uradne službene oz. poslovne prostore lahko vsebuje posnetek posameznika (slika oz. glas), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora, lahko pa tudi osebno ime posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev, številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta ter razlogu vstopa, če se navedeni OP zbirajo poleg ali s posnetkom videonadzornega sistema. OP oz. posnetki se lahko hranijo največ eno leto po nastanku, nato se zbrišejo, če zakon ne določa drugače.

Prihodnjič sledi 3. del - Uvedba GPS tehnologije za evidenco delavcev

Vir: Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, Informacijski pooblaščenec, 07.04.2008

sorodni članki