| 

Aktualno

358 računovodskih napak

358 računovodskih napak

28.08.2008 ob 13:43

Knjiga, ki vam bo praktično predstavila področje računovodstva in davkov, da bi se vnaprej lahko izognili mogočim napakam pri delu, hkrati pa si prihranili čas, ki ga porabite za razmišljanja, kaj vse je lahko narobe. Predstavila vam bo, katere so najpogostejše napake pri evidentiranju poslovnih dogodkov in kako te napake vplivajo na obračun davkov. V priročniku boste našli primere napak, na katere niti pomislili ne bi, ter primerne rešitve, katere smo pospremili s strokovnim komentarjem.

Priročnik je razdeljen na dva dela. V prvem delu obravnava povezanost računovodskih standardov z davčno zakonodajo, vpliv evidentiranja poslovnih dogodkov na računovodske izkaze in davčne obračune ter opisuje delo revizorjev, davčnih svetovalcev in inšpektorjev. V drugem delu pa priročnik opozarja na najpogostejše napake, ki vplivajo na računovodske izkaze in davčne obračune.

Redna cena € 165,00
KLUB ELI € 140,25 (-15 %)


KRATEK POVZETEK PRIROČNIKA


Iz prvega dela:

Povezanost računovodskih standardov z davčno zakonodajo.
Zakaj je pomembno pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov?
Si davčni inšpektorji pomagajo z revizorskim poročilom?
Vloga davčnega svetovalca.
Na kaj vpliva revizorjevo mnenje?
Kdaj smo zavezani k reviziji?
Ali lahko družba, ki ni zavezana k reviziji, naroči revizijo poslovanja?
Kaj storiti v primeru, ko dobimo negativno revizorsko mnenje ali mnenje s pridržkom?
Pomembnost pravilnikov družbe. (pravilnik o računovodstvu, pravilnik o blagajniškem poslovanju …)
Kaj nam narekujejo računovodski standardi?
Kdo mora upoštevati mednarodne računovodske standarde?

Iz drugega dela:

Neusklajenost registra osnovnih sredstev z glavno knjigo.
V registru osnovnih sredstev se nahajajo osnovna sredstva, ki jih v družbi ni.
V registru osnovnih sredstev se NE nahajajo osnovna sredstva, ki jih družba že uporablja.
Napačno pripoznani stroški vzdrževanja in stroški investicij pri evidentiranju osnovnih sredstev.
Večja vzdrževanja družbe niso evidentirana med osnovnimi sredstvi.
Neustrezno evidentiranje nadomestnih delov večjih vrednosti.
Nepravilno pripoznane stopnje amortizacije pri prevrednotenih osnovnih sredstvih.
Investicije v tuja osnovna sredstva se evidentirajo med stroški.
Nepravilno evidentiranje sredstev med naložbenimi nepremičninami.
Nepravilno evidentiranje dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (dolgoročno odloženi stroški).
Napake pri vrednotenju zalog.
Neusklajenost materialnega knjigovodstva z glavno knjigo.
Napake pri kalu in inventurnem primanjkljaju ali višku.
Na kontih materiala je evidentirano blago.
Na stroških materiala je evidentiran material, ki bi moral biti knjižen med zalogami.
Na kontih blaga sta hkrati evidentirana avans in račun za isto blago.
Nepravilnost razvrščanja kratkoročnih in dolgoročnih terjatev.
Nepravilno evidentiranje spornih in dvomljivih terjatev.
Nepravilno evidentiranje prejetih predplačil.
Na prehodnih kontih ostajajo nerazčiščena plačila.
Nepravilno evidentiranje danih in prejetih kreditov.
Dani krediti brez obračunanih obresti.
Dolgoročne obveznosti so evidentirane med kratkoročnimi obveznostmi.
Neusklajeni saldakonti z glavno knjigo.
Konti terjatev in obveznosti za davek na dodano vrednost niso usklajeni z davčno evidenco.
Stanje blagajne na določen dan ni enako kontu blagajne v glavni knjigi.
Družba posluje z gotovino in ne vodi blagajne.
Nerazločevanje med rezervacijami in dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami.
Nepravilno evidentiranje kratkoročnih časovnih razmejitev.
Napake pri evidentiranju finančnih in poslovnih najemov.
Vsebinske napake pri razvrščanju stroškov in prihodkov.
Napake, ki se pojavljajo pri kapitalu.

Vir: Knjigarna Cangura, www.cangura.com

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sobota
od 17 do 29 °C

Nedelja
od 13 do 23 °C

Ponedeljek
od 11 do 24 °C

Torek
od 12 do 25 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat