| 

Postal sem podjetnik

Gospodarska družba - postopek ustanovitve

Gospodarska družba - postopek ustanovitve

26.09.2007 ob 20:15

Ko preverimo poslovno idejo in izdelamo poslovni načrt, se odločimo za najbolj primerno statusno obliko družbe. Ko izberemo statusno obliko, določimo klasifikacijo dejavnosti, ime in sedež firme, sestavimo in notarsko overimo družbeno pogodbo.
Pomoč:
Elektronski šifrant standardne kvalifikacije dejavnosti s pojasnili: 
http://www.stat.si/klasje/klasje.asp, kjer lahko hitro poiščete dejavnosti, saj so urejene po abecednem redu.


• Uredba o določitvi obrtnih in obrti podobnih dejavnosti

Ta Uredba natančno navaja katere so obrtne in katere obrti podobne dejavnosti. Obrtno dovoljenje je potrebno pridobiti za dejavnosti, ki so v Uredbi navedene le pod obrtne dejavnosti. Za opravljanje obrti podobne dejavnosti mojstrski izpit ni potreben.


• Odprtje depozitnega-transakcijskega računa in vplačilo kapitala

Po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi gospodarske družbe se opravi izbor banke, pri kateri subjekt odpre transakcijski račun v skladu s pravili poslovanja banke. Na ta račun družbeniki nakazujejo svoje kapitalske vložke v višini, kot je dogovorjeno v družbeni pogodbi.


• Vpis v sodni register

Ko smo vplačali kapital, vložimo predlog za vpis družbe v sodni register.

Višina taks za vpis gospodarskega subjekta v sodni register

Višina sodnih taks za vpis gospodarskega subjekta v sodni register se odmerja v skladu z Zakonom o sodnih taksah (ZST) (Uradni list RS, št. 30/78 – 121/03). Vrednost točke 0,07930 EUR.

1. USTANOVITVE

DELNIŠKA DRUŽBA
do 50 ustanoviteljev 5500 točk - 436,15 eur
1 do 100 ustanoviteljev 10500 točk - 832,65 eur
nad 100 ustanoviteljev 15500 točk - 1229,15 eur

D.O.O.
1 ustanovitelj 1500 točk - 118,95 eur
2 do 10 ustanoviteljev 2500 točk - 198,25 eur
nad 10 ustanoviteljev 3500 točk - 277,55 eur

D.N.O., K.D. in drugi subjekti vpisa 2000 točk -158,60 eur
del subjekta oz. podružnica 750 točk - 59,48 eur
nameravana firma 750 točk - 59,48 eur


• Objava v Uradnem listu RS

Vsak vpis v sodni register mora sodišče objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. Vpis se objavi na stroške subjekta vpisa.


• Vpis družbe v Poslovni register Slovenije

Poslovni register Slovenije (PRS) je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Poslovni register vodi, vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Družbe morajo AJPES posredovati podatke za vpis v PRS takoj oziroma najpozneje v 15 dneh od vpisa v sodni register. Poleg izpolnjene prijave morajo posredovati tudi kopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register.
Prijavo za vpis v PRS vloži odgovorna oseba pravne osebe (direktor) v pisni obliki. Poslovni subjekti dokumente predložijo osebno ali po pošti krajevno pristojni izpostavi AJPES. Po vpisu v Poslovni register Slovenije AJPES izda Obvestilo o vpisu v PRS. Vse potrebne obrazce za vpis v PRS boste prejeli na pristojni izpostavi AJPES-a, objavljeni pa so tudi na spletni strani www.ajpes.si , kjer je objavljen tudi seznam krajevno pristojnih izpostav AJPES.

Poslovni subjekti morajo AJPES posredovati tudi vsako spremembo podatkov takoj oziroma najpozneje v 15 dneh po nastanku spremembe, v enakem roku pa morajo posredovati tudi podatke o prenehanju poslovnega subjekta.
Vpis gospodarske družbe v statistični register (AJPES) in davčni register (DURS) – pridobitev davčne številke in statusa zavezanca za DDV


• Vpis družbe v Davčni register in prijava ostalih davčnih podatkov

Vsaka pravna in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register ali kakšen drug register oziroma evidenco, mora v osmih dneh po opravljenem vpisu v sodni oz. kakšen drug register ali evidenco predložiti prijavo za vpis v davčni register davčnemu uradu, na območju katerega ima sedež.

Potrdilo o dodeljeni davčni številki lahko pridobi odgovorna oseba pravne osebe ali od nje pooblaščena oseba.

Vlogo za vpis družbe v davčni register je potrebno oddati na pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi na območju katerega ima družba sedež. Na spletnih straneh davčne uprave www.durs.gov.si najdete tudi seznam vseh davčnih uradov, njihovih lokacij in uradnih ur.

Potrdilo o dodeljeni davčni številki se dobi takoj oziroma v nekaj dneh po pošti. Oseba, ki je vpisana v register, mora v 15 dneh po nastanku spremembe obvestiti pristojni davčni urad o vseh spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register, kot to določa 47. člen Zakona o davčni službi.

Obrazcu DR-04 mora vlagatelj priložiti:
- sklep o vpisu družbe v sodni register,
- obvestilo o vpisu v Poslovni register Slovenije za poslovni subjekt (izdan s strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve),
- veljaven osebni dokument odgovorne osebe oz. osebe pooblaščene za zastopanje.

Storitev je taks prosta.


• Članstvo v zbornicah

Na podlagi novega Zakona o gospodarski zbornici Slovenije (Uradi list RS, št. 60/06, z dne 9.6.2006) se zbornica opredeljuje kot samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost. Članstvo v zbornici je prostovoljno in se vanjo lahko vključi vsak zainteresiran gospodarski subjekt., ki opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo sedež v RS in fizične osebe, ki kot posamezniki opravljajo gospodarsko dejavnost in obratovalnice. Zakon ne določa minimalnega števila podjetij, ki lahko zbornico ustanovijo.
Na podlagi Obrtnega zakona (prečiščeno besedilo, Uradni list RS št. 40/04) se v Obrtno zbornico Slovenijo in v Območne obrtne zbornice združujejo pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v RS kot obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt.
Po Zakonu o kmetijsko gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 25/2004) se v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije pod pogoji kot jih določa zakon lahko včlanijo fizične in pravne osebe.

Tina P.

sorodni članki

Nedelja
od 18 do 31 °C

Ponedeljek
od 18 do 31 °C

Torek
od 19 do 31 °C

Sreda
od 19 do 28 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat