| 

Uporabne informacije

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od odhodkov pravnih oseb

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od odhodkov pravnih oseb

V Uradnem listu št. 56/2008 z dne 6.6.2008 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2A) (v nadaljevanju Zakon). Čeprav je do izdelave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2008 še daleč je prav, da si spremembe pogledamo nekoliko prej. Morda bo njihovo poznavanje vplivalo na kakšno poslovno odločitev.

ZDDPO-2A s svojimi določbami spreminja oziroma dopolnjuje naslednja področja:

 • obdavčitev obresti med povezanimi osebami,
 • olajšave za donacije,
 • plačevanje davčnega odtegljaja pri izplačilu obresti bank,
 • plačevanje davčnega odtegljaja pri izplačilu dividend,
 • plačevanje davčnega odtegljaja pri plačilu obresti, dividend in dividendam podobnih dohodkov investicijskim skladom, pokojninskim skladom in zavarovalnicam, ki lahko izvajajo pokojninski načrt,
 • postopkovna določila glede izvajanja novega tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 70. člena Zakona.

Skladno s spremenjenim 19. členom Zakona davčni zavezanec lahko, kot davčno priznane, upošteva obresti na prejeta in dana posojila med povezanimi osebami po višji oziroma nižji obrestni meri od obrestne mere, ki jo določi in objavi minister, pristojen za finance. Pogoj za priznavanje višje oziroma nižje obrestne mere od objavljene s strani ministra pristojnega za finance je, da davčni zavezanec dokaže, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah prejel oziroma dal posojilo po obrestni meri, ki je višja oziroma nižja od priznane obrestne mere, tudi v razmerju z nepovezanimi osebami.

Zakon na področju olajšav za donacije širi pravico do uveljavljanja davčne olajšave za izplačila donacij na države članice Evropskega gospodarskega prostora - EGP, ki hkrati niso članice EU (poleg članic EU sodijo v to skupino še Islandija, Lihtenštajn in Norveška). Pogoj za uveljavljanje davčnih olajšav pa je, da država, kamor se izplača donacija, zagotavlja izmenjavo informacij, ki omogoča spremljanje tovrstnih izplačil. Seznam držav bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Davčni odtegljaj ob izplačilu obresti bank se skladno z 2. točko prvega odstavka 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/06 do št. 90/2007) (v nadaljevanju ZDDPO-2) ni plačeval. Spremembe in dopolnitve Zakona pa uvajajo plačevanje davčnega odtegljaja od obresti, ki so izplačane osebam, ki imajo sedež ali kraj dejanskega poslovodstva ali prebivališče v državah, razen držav članic EU, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5% in je država na seznamu skladno z 8. členom ZDDPO-2.

Skladno z Zakonom (ZDDPO-2A) se davek ne plačuje od dividend in dividendam podobnih dohodkov, ki so plačani nerezidentu, rezidentu v državi članici EU oziroma EGP, ki ni Slovenija, pod pogojem, da:

 • je prejemnik dohodka v državi rezidentstva zavezanec za davek od dohodkov,
 • prejemnik dohodka v državi rezidentstva ne more uveljavljati slovenskega davka,
 • transakcija ne pomeni izogibanje davkom.

Če je bil davek izračunan, odtegnjen in plačan, se lahko na zahtevo, naslovljeno na davčni organ, delno ali v celoti vrne. Do vračila pride, če nerezident ne more delno ali v celoti uveljaviti odtegnjenega davka in je od nezmožnosti uveljavljanja davka prišlo po izvedbi davčnega odtegljaja.

Po novem 5. odstavku 70. člena ZDDPO-2 se davek ne izračuna, odtegne in plača od izplačil obresti in dividend ter dividendam podobnih dohodkov, ki so izplačani prejemniku v EGP, ki ni Slovenija, v primeru da:

 • je prejemnik tuji investicijski sklad, pokojninski sklad ali zavarovalnica, ki izvaja pokojninski načrt,
 • ne gre za dohodke plačane poslovni enoti tega nerezidenta v Sloveniji,
 • nerezident davka ne more uveljavljati v državi rezidentstva (tudi v primerih, ko je davčna stopnja v državi rezidentstva 0%).

Navedene določbe ne veljajo za države, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočila spremljanje obdavčitve ali neobdavčitve dohodka. Seznam držav bo objavil minister, pristojen za finance v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon vsebuje tudi postopkovna določila glede izvajanja oprostitve plačila davka od dividend in dividendam podobnih dohodkov. Davčnega odtegljaja plačnik davka ne odtegne, če mu nerezident – prejemnik dividend pred izplačilom izroči izjavo, da izpolnjuje pogoje iz spremenjenega tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 70. člena ZDDPO-2. Izjavi mora priložiti tudi dokazilo o rezidentstvu prejemnika dohodka za davčne namene v času izplačila. Plačnik davka mora izjavo in potrdilo hraniti deset let.

Možno je tudi naknadno vračilo davka, ki se opravi plačniku davka. Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti zahtevek, izjavo, da nerezident izpolnjuje pogoje iz spremenjenega tretjega do petega odstavka 70. člena ZDDPO-2 ter potrdilo o rezidentstvu prejemnika dohodka v času izplačila. Plačnik davka mora o vloženem zahtevku takoj obvestiti prejemnika dohodka.

Povzeto po: Tax-Fin-Lex, Glasnik, Št. 25, letnik III, 1. julij 2008 - vir: JAPTI, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Moj spletni priročnik 28, 15. julij 2008

sorodni članki