| 

Poslovne priložnosti

Podjetje - prijazno družini

Podjetje - prijazno družini

V različnih medijih sem v zadnjem obdobju vse večkrat naletela na pojem oziroma izraz "Družini prijazno podjetje"!
Zato sem se odločila preveriti kaj prav za prav je "Družini prijazno podjetje"? S čim se podjetje odlikuje, da to postane? Kateri so lastnosti in pogoji, ki jih mora izpolnjevati, in kaj to v končni fazi doprinese delavcem in k poslovanju takšnega podjetja?

Na spletni strani http://www.equal-mladematere.si je opisan projekt "Razvojno partnerstvo - Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje", katerega so se lotile in izpeljale različne organizacije, tako ali drugače povezane s področjem dela in družine.
Po njihovih navedbah je glavni namen projekta razvojnega partnerstva Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje zmanjšati prikrito diskriminacijo pri zaposlovanju mladih žensk in (potencialnih) mater zaradi materinstva. Zakoni na področju delovnih razmerjih, starševskega varstva in enakih možnosti spolov sicer zagotavljajo pravni okvir za enakopraven položaj na trgu dela tudi mladim ženskam/materam in očetom. Kljub temu pa v praksi zaznavajo potencialno nevarnost (kot tudi konkretne primere) neformalne diskriminacije, ki se dogaja za zaprtimi vrati in za katero ni dokazov oziroma je težko dokazljiva.
Da obstaja potreba in nuja po celovitem reševanju tega problema, pravijo, se kaže na več ravneh. Veliko zaposlenih, po nekaterih (neuradnih) podatkih kar dve tretjini zaposlenih v Sloveniji, naj bi namreč imelo težave z usklajevanjem službenih obveznosti in starševstva. Problem pa se zaznava že tudi pri iskalcih zaposlitve, vendar do sedaj še ni bila narejena poglobljena in celovita analiza tega pojava.
Projekt vključuje pridobitev certifikata, ki podjetje certificira, potrjuje, kot družini prijazno podjetje. Podlaga za implementacijo certifikata je bil sistem/licenca "European Family Adult", ki ga je razvila organizacija iz Nemčije "Berufundfamilie", katerega trenutno uporabljajo poleg Nemčije še Avstrija, Madžarska in Italija. Certifikat se pridobi na podlagi revizorskega postopka, ki ima funkcijo ocenjevanja in svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v smislu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Slovenska "družini prijazna podjetja"
Po podatkih različnih virov so bili odzivi podjetij na projekt odlični. V projekt in postopek certificiranja so se prva slovenska podjetja vključila jeseni leta 2006. In sicer se je v projekt vključilo 33 podjetij. Celoten postopek pridobitve osnovnega certifikata je bil tokrat brezplačen. V naslednjih letih pa bodo podjetja morala del stroškov za pridobitev certifikata kriti sama. Natančen plačilni sistem še ni znan, bo pa v odvisnosti od velikosti podjetja strošek pridobitve certifikata za podjetje med 5.000 in 15.000 €. Vendar se navaja še ena dodatna možnost, da se bodo sredstva za sofinanciranje v prihodnjih letih zagotovila z ukrepi Evropskega socialnega sklada.
V mesecu maju so tako prvim slovenskim podjetjem podelili certifikate. In sicer na dan pred mednarodnim dnevom družine je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju z razvojnim partnerstvom »Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje« na slovesnosti v Cankarjevem domu podelilo 32 certifikatov. Med odmevnejšimi podjetji, ki so pridobile certifikat so tudi: AJM, okna-vrata-senčila d.o.o., Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, IBM Slovenija d.o.o., Inštitut Jožef Štefan, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Lek farmacevtska družba d.d., Poslovna skupina Sava, Kranj, Poslovni sistem Mercator, d.d., Si.mobil, d.d., Zavarovalnica Maribor d.d. in druga.

Postopek pridobitev certifikata
Postopek pridobitve osnovnega certifikata traja od 3 do 4 mesece. V tem času delovna skupina skupaj s svetovalcem oceni trenutno situacijo v podjetju in sprejme nabor družini prijaznih ukrepov, ki jih bodo uvedli v naslednjih 3 letih.
Celoten proces poteka v naslednjih korakih:
1. Korak - uvodni sestanek, predstavitev, določitev delovne skupine, določitev datumov.
2. Korak - analiza stanja/nabor želenih ukrepov.
3. Korak - revizorska analiza, priprava predloga ukrepov, dinamika, način implementacije.
4. Korak - delovna skupina naredi končni izbor ukrepov.
5. Korak - zaključni razgovor z menedžmentom, podpis.
Podjetja tako skozi notranji postopek določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe. Na podlagi notranje ocene dejanskega stanja se s pomočjo zunanjega svetovalca/ocenjevalca, v podjetju določijo za način vpeljave rešitev, ki imajo za cilj izboljšanje organizacije in delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Po pozitivni ocenitvi analize (dejansko stanje/želeno stanje) s strani zunanjega revizorja podjetje dobi osnovni certifikat "Družini prijazno podjetje". Po treh letih se oceni ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Če so bili cilji doseženi, podjetje pridobi certifikat DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE za dobo 3 let.

Za katere organizacije je primeren certifikat?
Pridobitev certifikata je namenjena podjetjem, javnim ustanovam ter nevladnim organizacijam z od 10 do 3000 zaposlenih (če je zaposlenih več, se znak podeljuje posameznim divizijam znotraj podjetja).

In kakšno je družini prijazno podjetje?
V postopku certificiranja so lahko podjetja izbirala med 110 ukrepi lažjega usklajevanja družine in dela. Za najmanj tri ukrepe se je podjetje moralo zavezati, da jih bodo v roku treh let vpeljali v organizacijsko prakso. Vsi ukrepi so naravnani predvsem k pomoči družinam in zaposlenim zunaj delovnega mesta oziroma zunaj delovnega čas. To so na primer ukrepi zagotavljanja vrtca v sklopu podjetja ali v bližnji okolici, varuške na domu, pomoč pri negi družinskih članov, pomoč pri hišnih opravilih, razne oblike prožnega delovnega čas in možnosti opravljanja dela od doma in podobno.

Katere prednosti prinaša aktivna družini prijazna politika v podjetju?
- zvečanje motivacije zaposlenih,
- večja pripadnost podjetju in večja produktivnost,
- več zadovoljstva in zmanjševanja stresa pri zaposlenih,
- zmanjšanje stroškov povezanih s fluktuacijo zaposlenih,
- večanje ugleda podjetja pri poslovnih partnerjih, kupcih in v družbi,
- večanje konkurenčnosti podjetja.

Finančne koristi pri poslovanju podjetja?
Strokovnjaki s področja ekonomije doma in v tujini so z raziskavami potrdili, da imajo podjetja, ki so prijazna družini, dolgoročno gledano tudi finančno korist. Med drugimi se dokazano zmanjšuje bolniška odsotnost zaposlenih, manj je fluktuacije delavcev, s čimer se znižajo stroški iskanja in izobraževanja ter usposabljanja novih kadrov. Zaradi splošnega zadovoljstva, ker lahko lažje usklajujejo poklicno in družinsko življenje, se poveča tudi čustvena navezanost in pripadnost podjetju, s tem se poveča njihova motiviranost, storilnost in občutek osebne odgovornosti do delodajalca. Ker zadovoljni zaposleni delajo učinkoviteje in kakovostnejše, so z njihovimi storitvami zadovoljne tudi stranke, kar se končno odraža tudi na poslovanju podjetja.

Želite tudi v vašem podjetju biti prijazni družini?
Kadrovske spremembe v podjetju so dolgotrajen in kompleksen proces, praviloma tudi s finančnimi posledicami. Zato je vsaka takšna sprememba težka, vendar ne nemogoča. Človeški vir je del "kapitala podjetja" in zato visoko cenjen. V postopku pridobivanja certifikata vas zato strokovno vodijo čez postopek izbiranja ukrepov, ki po eni strani združujejo oziroma usklajujejo poklicno in družinsko življenje, po drugi strani pa se ozirajo tudi na možnosti in potrebe podjetja glede boljšega upravljanja s kapitalom (beri s človeškimi viri).
V kolikor se odločite, da želite postati družini prijazno podjetje, lahko naslednji poziv za pridobivanje certifikata pričakujete v drugi polovici leta 2007.

In še v vsakdanu?
Mislim, da se podjetja dandanes trudijo biti družini prijazna, pa vendar jim tekma na poslovnem igrišču včasih to ne dopušča v tolikšni meri, da bi bilo zaznati večje spremembe ali izboljšanja. Meje postavlja tudi sama panoga oziroma dejavnost podjetja. Razlogov za ali proti je več.
V poplavi informacij o "družini prijaznih podjetij" sem na spletni strani zelo poslušane radijske postaje http://www.budilka.net zasledila še anketo o tej temi: "Je vaše podjetje družini prijazno?". Rezultati pravijo, da skoraj polovica meni, da organizacija, v kateri so zaposleni, družini ni prijazna. Ste presenečeni?

Urška Č.


sorodni članki