| 

Poslovne priložnosti

Koliko je vredno podjetje?

Koliko je vredno podjetje?

Določanje vrednosti podjetja ni enostavno. S pomočjo bilanc sicer lahko izračunamo statično vrednost, a ne smemo pozabiti na pomembnost dinamične vrednosti.

Konkurenca (globalizacija) in staranje sta zakonitosti, ki se jima ni moč izogniti. Oboje presenetljivo med drugim pripelje do istega vprašanja: Koliko je vredno podjetje? Morda malo hecno, vendar je res. Toda po povsem različnih poteh.

Enostavnejša pot je povezana s staranjem. Naj smo še tako uspešen podjetnik, to ne bo ustavilo procesa staranja. In z njim povezanim samospraševanjem, ali se bom res do smrti ukvarjal s svojim poslom. Ali res v poslu toliko uživam, da bi želel to početi, ko bom star, ko me bodo napadle bolezni? Ali pa bi morda na stara leta užival v toplicah, toplih krajih in žel sadove svojega dela. Če vaše podjetje ni postalo družinsko v smislu, da že imate naslednika, ki bo naprej razvijal podjetje, je resen izhod pogosto le prodaja. In tedaj se vprašamo: Koliko pa je moje podjetje sploh vredno?

Kar se pa tiče večnosti konkurence, stara modrost pravi: Če sovražnika ne moreš premagati, se mu pridruži. V poslovnem svetu bi rekli kupi. Morda je na trgu kakšno podjetje zaradi zgoraj opisanega primera staranja, morda zaradi kakšne nesreče vodilnih, razprtij med podjetniki, ali pa iz preprostega razloga, da bi na drugem lokalnem trgu raje nastopili z že obstoječim ponudnikom (storitev), kot pa razvijali svojo podružnico in si medsebojno konkurirali. Tudi v poslovnem svetu bi lahko uporabili nekoliko staro pravilo za najstarejšo obrt: Vsa podjetja so naprodaj, le denarja je premalo!

Statično vrednost lahko izračunamo

In kako pridemo do odgovora na preprosto vprašanje: Koliko je vredno moje podjetje? Vprašanje je zelo težavno in po drugi strani lahko. Podjetje je enostavno vredno toliko, kolikor nam je kdo pripravljen ponuditi. Težko je na hitro dobiti takšno ponudbo, ki bi se skladala z našim pričakovanjem o vrednosti podjetja. Sami dobro poznamo naše podjetje, prednosti in slabosti. Potencialni kupec pa ne, tako da bo v svojo ponudbo vključil svoj, zunanji pogled na vrednost našega podjetja. In lahko pride do občutne razlike.

Tako spet pridemo do osnove, da je določanje vrednosti podjetja zapletena zadeva. Osnovno oceno nam da knjigovodska vrednost. Vendar je to lahko le za izhodišče, kamor bomo dodajali »sladkorčke« in odvijali slabosti. Vrednosti postavk v bilancah pogosto ne odražajo resničnih vrednosti, ki bi jih upoštevali pri tržnem vrednotenju. Običajno so vrednosti nepremičnin večje od izkazanih v bilancah. Pri opremi je to pogosto, ni pa nujno, kajti lahko da je podjetje uporabljalo premajhne amortizacijske stopnje za visokotehnološko opremo, ki hitro zastari. Če je podjetnik v preteklosti del prihodkov hranil v delnicah, je knjigovodska vrednost zagotovo drugačna od tržne vrednosti vrednostnih papirjev. Če jih je kupoval v času, ko so bile poceni, potem je vrednost višja, če pa jih je kupoval pred kratkim, je zdaj njihova vrednost morda celo precenjena.

V bilancah boste zaman iskali tudi mehke vrednosti. Koliko so na primer vredni že samo delovanje podjetja, odnosi s kupci, prepoznavnost na trgu? Še posebno se iz bilanc ne vidi vlaganj v razvoj blagovne znamke, prepoznavnosti na trgu. Običajno se vsi ti stroški pokrivajo v breme tekočih stroškov. Vendar se na drugi strani pojavi vprašanje, ali bo podjetje v celoti uporabilo in nadgradilo dosedanja vlaganja ali pa bo morda opustilo dosedanje blagovne znamke in jih nadomestilo s svojimi. Različen pogled in razmišljanje da različen »dodatek« h knjigovodskim vrednostim.

Na drugi strani pa ima podjetje tudi obveznosti. Do dobaviteljev in do bank. Oboje negativno vpliva na statično oceno vrednosti. To je vse mogoče ugotoviti, če nam seveda prodajalec podjetja dovoli.

Pomembna je dinamična vrednost

Vendar je, kot rečeno, vse skupaj le skelet. Bistveni pa so možgani in mišice. Konkretno, koliko je podjetje zdaj in pod novim lastnikom sposobno zagotavljati prihodkov in dobička. Vemo, da je v veliki večini podjetij bistven tako imenovani »človeški kapital«. Zaposleni! Običajno vemo, kako delujejo zdaj, negotovi pa smo pri vprašanju, ali bodo tako uspešni pod novim vodstvom. Morda še boljši? Tega se meriti ne da, ocene pa so subjektivne!

Poleg »človeškega kapitala« je seveda za uspešnost podjetja in s tem ceno bistvena pozicija na trgu - sedanja in ocenjena v prihodnosti. To v oceno vnesemo v tako imenovani dinamični cenitvi. Predvsem v oceni prostega denarnega toka v naslednjih letih. Kaj je prosti denarni tok? To so predvideni prilivi (skoraj enako prihodkom) zmanjšani za odlive iz poslovanja (stroške in odhodke …). Dokaj natančno jih tako opredeli izračun uspeha in izgube. Ne upošteva se le amortizacija, ki je čista računska kategorija. Nadomesti jo ocena denarnega toka za potrebne investicije (nadomestila opreme). To seveda zmanjšuje denarni tok. Ker za te izračune potrebujemo kar nekaj podatkov, ki jih običajno prodajalec ne da, se moramo zadostiti z javno objavljenimi podatki. Ker smo opozorili, da gre pri denarnem toku za podobne kategorije kot pri izračunu dobička, je to kar dobra osnova za izračun vrednosti. Verjetno bo dovolj, da upošteva dobičkonosnost podjetja danes in v prihodnjih, recimo petih letih. Ta dobiček bo verjetno prodajalec prištel k statični vrednosti podjetja. Osnova za prvo ponudbo prodajalca je tako tu!

Vendar pa sta prodaja in nakup podjetja v osnovi le trgovina. Verjetno omejena, ker ni velike ponudbe primernih podjetij in ne veliko kupcev. Poleg tega ni organizirane tržnice (borze). Razen če ste podjetje razvili do te mere, da ga lahko najprej preoblikujete v delniško družbo, izvedete javno prodajo delnic in svoje deleže prodate ob primernem trenutku. In seveda zapustite mesto direktorja ali celo člana nadzornega sveta.

Izračun vrednosti podjetja

Poglejmo primer poenostavljenega izračuna vrednosti podjetja. Gre za univerzalno oceno, ki velja za večino podjetij. V sebi namreč skriva obe komponenti: statično, ki je pomembna ne glede na vrsto dejavnosti, in dinamično, ki opredeljuje našo »dinamično uspešnost« - torej koliko dobička smo sposobni ustvariti s poslovanjem. In tudi to velja za delovno intenzivno dejavnost (storitve) ali bolj proizvodno usmerjeno podjetje.

Postavka

Knjigovodska vrednost

Korekcija vrednosti

Upoštevana vrednost

Opomba

Nepremičnina 300.000 150.000 450.000 Vrednost nepremičnine na trgu je večja od knjigovodske.
Oprema 100.000 20.000 120.000 Podjetje je uporabljalo največje amortizacijske stopnje in dobro vzdrževalo opremo.
Terjatve do kupcev 50.000 -5.000 45.000 Vse terjatve verjetno ne bodo izterjane.
Obveznosti do dobaviteljev 30.000 0 30.000  
Krediti 150.000 0 150.000  
Statična vrednost podjetja 630.000 165.000 795.000  
Dobiček po obdavčenju 50.000      
Mnogokratnik dobička 5      
Upoštevana vrednost dobička     250.000  
Hitra ocena vrednosti podjetja 1.045.000  

Vir: Moj spletni priročnik 26, 01. julij 2008; povzeto po članku: Podjetnik, Junij 2008, www.podjetnik.si, Avtor: Igor Kadunc

sorodni članki